Jaan Lahe

Jaan Lahe has written 80 posts for K&T

Paul Tillichi käsitus Jumalast (2. osa)

Lisaks sellele et Tillich räägib Jumalast kui olemisest endast ja olemise põhjast, mida ta interpreteerib kui „lõputut olemisväelisust kõiges ja üle kõige“ (Tillich 2008: 848), räägib ta veel ka Jumalast kui „Elust“, kui „Loovast“ (der Schaffende) ning Jumalast seotuses (Gott in Beziehung) (samas, 854jj; Tillich 1956: 290–332).   Väidet, et Jumal on elu, mõistab Tillich nii, et Jumal on olemise ja selle struktuuri aktualiseerumine (vt Tillich 2008: 854–862). Väidet, et Jumal […]

Kuus küsimust juubilarile: intervjuu Marko Tiitusega

Oled olnud EELKs tegev alates 1980-ndate lõpust. Mis on kirikus ja Eesti ühiskonas nende rohkem kui 30 aastaga muutunud? Muutunud on eelkõige ühiskond, mis moodustab kiriku kuulutus- ja teenimiskeskkonna ning taustsüsteemi. Nõukogulikust stagneerunud totalitarismist, rahvusliku ärkamise idealismist ja 90. aastate varakapitalismist läbi tulnuna on Eesti juba 30 aastat iseseisev, demokraatlik ja läänelikke väärtusi järgiv riik. […]

Paul Tillichi käsitus Jumalast (1. osa)

Sõnum Jumalast, kes on ilmutanud end Jeesuses Kristuses, on kristliku kuulutuse kese ja seepärast on ka õpetus Jumalast oluline igas teoloogilises süsteemis. Kuidas kõnelda aga Jumalast sekulariseerunud inimesele, keda traditsiooniline kristlik terminoloogia ei kõneta? Selle küsimuse ees seisis noor Paul Tillich (1886–1965), olles Berliinis Moabiti töölislinnaosas pastoriks. Sama küsimuse eest leidis Tillich end ka pärast […]

Adolf von Harnack ja kristluse põhisõnum

Mis on kristluse põhisõnum? Kuidas võiks võtta lühidalt kokku selle, mis on kristliku kuulutuse jaoks kõige olulisem? Sellele küsimusele on püüdnud vastata erinevad teoloogid. Üks neist on Tartus sündinud ja Saksamaal tuntuks saanud Adolf von Harnack, kelle sünnist möödus 7. mail 170. aastat. Tema elust annab hea ülevaate 2009. aastal ilmunud Harnacki raamatu „Kristluse olemus“ […]

Keset hirmu on antud julgus. Jutlus pühapäeval pärast Kristuse ülestõusmispüha (Jh 20:19–20)

„Kui nüüd selsamal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile: „Rahu teile!“ Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Siis said jüngrid rõõmsaks Issandat nähes.“ (Jh 20:19–20) Enamikel piiblitekstidel on […]

Kuidas mõjutab evangeelium inimese eksistentsimõistmist? Religioonifilosoofiline käsitlus Paul Tillichi ja Rudolf Bultmanni ideede põhjal

Ettekanne on peetud EELK Usuteaduse Instituudi misjonikonverentsil 2020. aastal. Mu daamid ja härrad! Erinevalt teistest tänastest ettekannetest ei ole minu ettekanne eksegeetiline, vaid religioonifilosoofiline. Olen pikemat aega uurinud ja tõlkinud kahe olulise 20. sajandi evangeelse teoloogi, Rudolf Bultmanni (1884–1976) ja Paul Tillichi (1885–1965) pärandit. Minu ettekanne tugineb eeskätt nende kahe teoloogi seisukohtadele ja püüab vastata […]

Olemine on ime. Jutlus lõikustänupühaks (1Ms 17:7–8)

„Ma teen lepingu enese ja sinu vahel, ja sinu soo vahel pärast sind, igaveseks lepinguks sugupõlvedele, et ma olen Jumalaks sinule ja su soole pärast sind. Ja ma annan sinule ja su soole pärast sind selle maa, kus sa võõrana elad, kogu Kaananimaa, igaveseks omandiks. Ja mina olen neile Jumalaks!“ (1Ms 17:7–8) Täna on lõikustänupüha. […]

Varjatud valgus (2Ms 3:9–15)

„Vaata, nüüd on Iisraeli laste hädakisa jõudnud minuni ja ma olen ka näinud rõhumist, millega egiptlased neid rõhuvad. Tule nüüd, ma läkitan su vaarao juurde, ja vii mu rahvas, Iisraeli lapsed, Egiptusest välja!“ Kuid Mooses ütles Jumalale: „Kes olen mina, et võiksin minna vaarao juurde ja viia Iisraeli lapsed Egiptusest välja?“ Aga tema kostis: „Mina […]

Algkristluse linnad II: Efesos

Religioonisotsioloog Max Weber (1864–1920) on rõhutanud, et kristlus kuulub nende usundite hulka, mis levisid esimestel sajanditel eeskätt linnades. See seisukoht on Uue Testamendi ja algkristluse uurijate hulgas tänapäeval üldtunnustatud (vt nt Pilhofer 2013: 158–165; Markschies 2006: 11–34, 187–188). Nagu näitab Pauluse misjonitegevus, oli Rooma riigi tihedal linnavõrgustikul oluline osa kristluse levikus. Ühes varasemas artiklis olen […]

Kas pagan võib õndsaks saada? (Mt 8:5–13)

„Aga kui Jeesus tuli Kapernauma, astus tema juurde väeülem ja palus teda: „Issand, minu teener lamab kodus halvatuna maas hirmsas piinas!“ Jeesus ütles talle: „Kas ma tulen ja teen ta terveks?“ Ent väeülem vastas: „Ei, Issand, ma ei ole seda väärt, et sina mu katuse alla tuleksid. Ütle ainult üks sõna ja mu teener paraneb! […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English