ISSN 2228-1975
Search

Oikumeenilise palvenädala kaheksa mõtisklust ja palvet

Foto: Albin Hillert / KMN

Palvenädala tekstid on tänavu koostatud Indoneesias.

Esimene palvepäev

Aga õigus voolaku nagu vesi ja õiglus nagu kuivamatu jõgi! (Am 5:24)

Am 5:22-25

Lk 11:37-44

Mõtisklus

Kristlased võivad olla innukalt pühendunud palvele ja jumalateenistusele, kuid mitte hoolida vaestest ja häbimärgistatutest. Vahel me palvetame kirikus, kuid rõhume samal ajal oma kaasinimesi või kurname keskkonda. Indoneesia kristlased tunnistavad, et nende maal on inimesi, kes püüavad kirglikult oma usku praktiseerida, kuid rõhuvad samas teiste uskude esindajaid, selleks koguni vägivalda kasutades. Jeesus aga meenutab meile Luuka evangeeliumis, et tõelise jumalateenistuse väline märk on õiglane käitumine. Jeesus mõistab karmilt hukka need, kes seda kohustust väldivad.

Aamose prohveteeringus lükkab Jumal tagasi nendelt tuleva jumalateenistuse, kes väldivad õiglust, kuni nad lasevad „õigusel voolata nagu vesi ja õiglusel nagu kuivamatul jõel“ (Am 5:24). Prohvet rõhutab vankumatut seost, mis valitseb jumalateenistuse ja õigluse tegude tegemise vahel. Kui kristlased teevad ühiselt tööd selle nimel, et kuulda vaeste ja rõhutute appikarjeid, kasvab nende omavaheline osadus ja osadus Kolmainu Jumalaga.

Palve

Lesknaise, vaeslapse ja võõra Jumal, Sina oled meile näidanud õigluse teed.

Aita meil järgida Sinu teed, teenides Sind õiglust tehes.

Üheskoos kristlastena [lase meil] Sind teenida mitte üksnes oma südamete ja mõistusega, vaid ka tegudega.

Aidaku ja juhtigu Püha Vaim meid töötama õigluse nimel, kus iganes me ka poleks, et paljud inimesed saaks jõudu meie tegude läbi.

Jeesuse nimel.

Aamen.

 

Teine palvepäev

Iga teie „jah“ olgu „jah“ ja iga „ei“ olgu „ei“, aga mis üle selle, see on kurjast. (Mt 5:37)

Ef 4:22-25

Mt 5:33-37

Mõtisklus

Kaasinimeste vastu suunatud vägivald ei seisne üksnes füüsilises kallaletungis ja röövimises, vaid ka tagarääkimises ja pahatahtlikes kuulujuttudes. Tänu sotsiaalmeediale saab kerge vaevaga levitada üheainsa hetkega valeinformatsiooni laiale auditooriumile. Indoneesia kristlastena me teame, kuidas see on vahel viinud valede ja eelarvamuste levitamiseni ühtede religioossete rühmade, sh kristlaste, poolt teiste usurühmade vastu.

Hirm ja kättemaksuga ähvardamine võivad inimesi tõe eest seismisel takistada ning võivad neid sundida vaikima ebaõiglaste ja väärate avalduste ees, mille eesmärgiks on külvata hirmu. Jeesus ütles otse välja: „Iga teie „jah“ olgu „jah“ ja iga „ei“ olgu „ei“, aga mis üle selle, see on kurjast.“ Valelikkus hävitab head suhted inimeste ja erinevate rühmade, sealhulgas kirikute, vahel. Ebaausus kahjustab kiriku ühtsust. Kiri efeslastele tuletab meile meelde, et oleme üksteise liikmed. See on üleskutse kristlastele olla üksteise vastu ausad ja vastutustundlikud, et kasvada omavahelises osaduses. Kui me seda teeme, ei ole see mitte kurja vaim, vaid Jumala Püha Vaim, kes saab meiega olema.

Palve

Õigluse Jumal, anna meile tarkust eristada õiget valest.

Lase aususel juhtida meie südameid ning meie huultel kõnelda tõtt.

Anna meile julgust hoida kinni tõest, isegi kui teised pööravad meie vastu.

Hoia meid pettuse levitamise eest ning tee meid selle asemel ühtsuse ja rahu edendajateks, kes levitavad head sõnumit kõigile inimestele.

Me palume Sinu Poja, Jeesuse Kristuse nimel.

Aamen.

 

Kolmas palvepäev

Issand on armuline ja halastaja kõigile (Ps 145:8)

Ps 145:8-13

Mt 1:1-17

Mõtisklus

„Hea on Issand kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude,“ ütles psalmikirjutaja, kuulutades, et Jumala armastus ületab rahvuse, kultuuri, rassi ja kogunisti religiooni piirid. Matteuse evangeeliumi Jeesuse põlvnemise lugu peegeldab seda hõlmavat vaadet. Kui antiiksed kultuurid nägid naisi sageli alamatena või oma isade või abikaasade omandina, siis Matteus nimetab Jeesuse esivanemate hulgas nelja naist, kellest kaks, Rutt ja Raahab, olid paganad. Nimekirjas olevatest teistest esivanematest olid kolm tuntud oma patususe poolest, nende seas abielurikkujast kuningas Taavet. Nende nimetamine Jeesuse sugupuus ja võtmine Jumala inimlikku lukku annab teada, et Jumala kaasab taustast hoolimata oma päästeplaani igaüht, meest ja naist, patust ja õiget.

Indoneesia rahvas paikneb enam kui 17 000 saarel, hõlmates enam kui 1340 erinevat etnilist rühma ja kirikud on sageli eraldatud etnilisi jooni mööda. Selline välistamine võib viia selleni, et osa näeb end tõe ainsate valdajatena, haavates nõnda Kiriku ühtsust. Keset kasvavat etnilist ja religioosset fanatismi ning süvenevat ebatolerantsuse vaimu üle kogu praegusaja maailma saavad kristlased teenida inimkonna perekonda, ühinedes tunnistama Jumala kõikehõlmavat armastust, kuulutades koos psalmikirjutajaga, et „Issand on armuline ja halastaja“ kõigile.

Palve

Isa, Poeg ja Püha Vaim, üks Jumal, me kiidame sinu suurt kirkust, mis on saanud avalikuks kõiges loodus.

Anna meile avatud südant võtmaks vastu kõiki, kes kogevad diskrimineerimist.

Aita meil kasvada armastuses, mis ületab eelarvamuse ja ebaõigluse piirid.

Kingi meile armu austada iga isiku ainulaadsust, nõnda et võiksime meie mitmekesisuses kogeda ühtsust.

Seda palume sinu püha nimega.

Aamen.

 

Neljas palvepäev

Jääge rahule sellega, mis teil on (Hb 13:5)

Heebrea 13:1-5

Matteuse 6:25-34

Mõtisklus

Heebrea kirja kirjutaja hoiatab meid raha ja materiaalsete asjade üleliigse armastuse eest. Pidades silmas meie kalduvust arvata, et meil ei ole iial piisavalt, meenutab tekst meile Jumala ettehooldust ja kinnitab meile, et Jumal ei jäta iial oma loodut. Maa, jõgede ja merede viljakuse kaudu on Jumala headus hoolitsenud piisaval määral toidu ja värske vee eest, et hoida kõiki elusolendeid. Siiski on paljudel inimestel neist esmaselt vajalikest asjust puudus.

Inimlik nõrkus ja ahnus toob sageli kaasa korruptsiooni, ebaõigluse, vaesuse ja nälja. Teiste eest hoolitsemise ja nendega meie hüvede jagamise asemel võib olla kiusatuseks koguda ja varuda raha, toitu ja loodusvarasid meile endile, meie oma rahvale või etnilisele rühmale.

Jeesus aga õpetab meid, et materiaalsed asjad ei peaks olema selleks, mis lähevad meile korda esimeses järjekorras. Me peaksime hoopiski otsima kõigepealt Jumala valitsust ja sellega seotud väärtusi, usaldades, et meie taevane Isa annab meile vajaliku.

Viimastel aastatel on osad Indoneesia kirikud pakkunud maapiirkondade väikstele kirikutele mitut laadi tuge majanduslikult, inimeste näol ja hariduse vallas. Selles vastastikkuse armastuse lihtsas ja praktilises näites teevad nad nähtavaks ühtsuse oma kaaskristlastega, mis on Jumala kingitus oma kirikule. Elades lihtsamalt, keskendumata raha teenimisele üle oma vajaduste või ressursside varumisele tulevikuks, võib aidata meil muuta maailma, meie ühist kodu, õiglasemaks paigaks.

Palve

Kaastundlik Jumal, me täname Sind Sinu rikkalike kingituste eest.

Anna meile armu võtta kogu õnnistust vastu lihtsuse ja alandliku tänulikkusega.

Lase meil olla valmis jagama teistega, kes on hädas, nii et kõik võiksid kogeda ühtsust armastuses, mis voogab Sinust, meie kolmainus Jumal, kes elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Aamen.

 

Viies palvepäev

Kuulutama vaestele rõõmusõnumit (Lk 4:18)

Am 8:4-8

Lk 4:16-21

Mõtisklus

Prohvet Aamos kritiseeris kauplejaid, kes tegelesid pettuse ja vaeste rõhumisega suurema kasu saamiseks. Ta rõhutas ka, kuidas Jumal paneb nende eksimusi tähele ega unusta neid iialgi. Jumal kuuleb ülekohtu ohvrite appihüüdu ning ei hülga kunagi ära kasutatuid ja rõhutuid.

Me elame üleilmastunud maailmas, kus tõrjutus, rõhumine ja ülekohus on omandanud seninägematu ulatuse. Lõhe rikaste ja vaeste vahel muutub sügavamaks. Inimeste, rahvaste ja kogukondade vaheliste suhete puhul on otsustavaks teguriks majanduslikud saavutused. Majandusküsimused on sageli nendevaheliste pingete ja konfliktide vallandajaks.

Kui õigus ei valitse, on raske rahu nautida.

Meie ühise ristimise põhjal on igal kristlasel Jeesuselt prohvetlik missioon kuulutada vaestele ja nõtradele rõõmusõnumit nii sõnade kui tegudega. Kui me tajume seda missiooni, siis tuleb Issanda Vaim meie peale ning annab meile jõudu õiguse eest seista. Meie väärikus kristlastena kutsub meid kõnelema ja tegutsema sellisel viisil, et prohvet Jesaja kirjarulli sõnad, mida Jeesus Naatsaretis kuulutas, läheksid selle kuuljate jaoks meie ümber iga päev täide.

Palve

Jumal, meie Isa, anna andeks meie võimuhimu ja vabasta meid kiusatusest rõhuda teisi.

Sinu osaduse Püha Vaimu abil aita meil elada ühtekuuluvuses oma ligimestega ja jagada sel viisil koos Sinu poja Jeesusega Sinu vaesusest ja rõhumisest vabaduse tõotuse täitumist.

Me palume Tema nimel.

Aamen

 

Kuues palvepäev

Vägede Issand on tema nimi (Jr 10:16)

Jr 10:12-16

Mk 16:14-15

Mõtisklus

Loodud maailm on Jumala imelise väe avaldus. Jumala suurus saab nähtavaks kogu loodus ja selle läbi: „Vägede Issand on tema nimi.“

Tänapäeval seisame silmitsi tõsise üleilmse ökoloogilise kriisiga, mis seab ohtu looduse ellujäämise. Palju inimesed on juhindunud ahnusest ning võtnud loodust viimasegi välja. Arengu nimel võetakse maha metsasid ja reostus hävitab maad, õhu, jõed ja mered, muutes võimatuks põllumajanduse, hävitades joogivee ning põhjustades loomade suremist.

Sellega seoses on kasulik meenutada, et Jeesus andis pärast ülestõusmist jüngritele käsu kuulutada rõõmusõnumit kogu loodule. Ükski osa loodust ei ole jäetud väljapoole Jumala plaani muuta kõik uueks. Sellepärast peame pöörduma ära rõhumise püüdest sellise hoiaku poole, mis väärtustab ja lepitab meid looduga.

Eri uskude esindajate liikumised Indoneesias ja mujal maailmas on kristlastele inspiratsiooniks, kuidas liikuda keskkonnasõbralike koguduste suunas ja seista looduse kuritarvitamise vastu. See ühendab kristlasi tunnistama oma Loojat, kes on loonud kõik. Kui me ühineme kaaskristlastega meie ühise maise kodu kaitsele, siis ei tähenda see ainult aktivismis osalemist. See kujutab endast Issanda käsu täitmist kuulutada rõõmusõnumit Jumala tervendavast ja taastavast armastusest kogu loodule.

Palve

Armastav Jumal, Sinu sõna läbi on kõik asjad saanud alguse.

Me täname Sind universumi eest, mis ilmutab Sinu au, ilu ja heldust.

Kingi meile tarkust, kuidas sellel maal leebelt astuda ja olla üheskoos Sinu rõõmusõnumi prohvetiteks kogu loodule.

Aamen.

 

Seitsmes palvepäev

Naine, sinu usk on suur! (Mt 15:28)

1Sm 1:13-17

Mt 15:21-28

Mõtisklus

Eli hindab valesti Hannah sügavat põletavat palvet ja mõistab ta hukka, lükates ta anumise kõrvale kui purjus sonimise. Kuid naise vastus, mis kutsub üles teda mitte hukka mõistma kui „väärtusetut naist“, pehmendab preestri südant ning ta saadab naise minema õnnistusega.

Samamoodi juhtub siis, kui Kaanani naine tuleb paluma, et Jeesus raviks terveks tema tütre. Jeesus saadab naise minema, öeldes, et ta on tulnud vaid oma inimeste pärast. Kuid naine jääb järjekindlaks oma anumises ja heidab Jeesusele väljakutse. Lõpuks, tunnustades naise tugevat usku, täidab Jeesus naise palve.

Mõlemal juhul selgub, et naine, keda on peetud tähtsusetuks ning tähelepanu mitteväärivaks, räägib prohvetlikke sõnu, mis pehmendavad südameid ja toovad kaasa tervenemist ja terviklikuks saamist.

Naiste tähtsuse vähendamine ja naiste häälte kõrvale heitmine jätkub ka meie ajal. Tõepoolest, isegi oma koguduste sees kuuletume me kultuuridele, mis vähendavad naiste tähtsust.

Sedamööda, kuidas kristlased saavad teadlikuks oma puudujääkidest ses valdkonnas, teadvustavad nad selgemalt vägivalla õudust naiste ja laste vastu, kes kahmatakse jõuga nende kodudest kaasa ning müüakse maha võõrastes maades. Neid ja paljusid teisi ümberasujatest töötegijaid koheldakse sageli ebainimlikult, neile keelatakse kõige põhilisemate inimõiguste rakendamist.

Viimastel aastatel on Indoneesia kirikud võtnud ette ühiseid samme inimkaubanduse ja laste seksuaalse ärakasutamise vastu. Nende pingutused koos teisi uskusid esindavate inimeste pingutustega on aina enam hädavajalikud, kuna iga päevaga tõuseb ohvrite arv riigi teatud osades.

Kui kristlased ühinevad palves ja Sõna uuringutes, tõeliselt kuulates Jumala häält, siis nad avastavad, et ka tänapäeval räägib Jumal ühiskonnas kõige enam väärkoheldute karjete läbi. Kui nad kuulevad koos olles Jumala hüüdu, saavad nad tõuke ühineda tegevusteks, mis on suunatud inimkaubanduse nuhtluse ja teiste pahede vastu.

Palve

Armuline Jumal, Sa oled inimliku väärikuse allikas.

Sinu armu ja jõu läbi muutsid Hannah sõnad preester Eli südant.

Sinu armu ja jõu läbi puudutasid Kaanani naise sõnad Jeesust nii, et ta ravis terveks naise tütre.

Otsides kiriku ühtsuse näitamise viise, anna meile julgust astuda vastu kõigile naise vastu suunatud vägivalla vormidele ja pühitseda Vaimu ande, mida naised toovad kiriku teenimiseks.

Seda palume me Jeesuse Kristuse, meie Jumala nimel, kes elab ja valitseb koos Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal alati ja igavesti.

Aamen.

 

Kaheksas päev

Issand on mu valgus ja mu pääste. (Ps 27:1)

Ps 27:1-4

Jh 8:12-20

Mõtisklus

Läbi nende kaheksa päeva, läbi Palvenädala Kristlaste Ühtsuse heaks, on igapäevased mõtisklused käsitlenud erinevaid keerulisi olukordi, millega maailm täna silmitsi seisab, nagu näiteks ahnus, vägivald, tõrjumine, ärakasutamine, vaesus, saastamine, nälg ja inimkaubandus.

Indoneesia kirikud teadvustavad neid teemasid kui väljakutseid, mis on asetatud kõikide kristlaste ette. Nad teadvustavad ja tunnistavad, et mõned nendest pattudest on määrinud ka kirikute elu, kahjustades kirikute ühtsust ja vähendades tunnistamise väärtust maailma silmis. Samal ajal panevad nad tähele ka mitmeid paljulubavaid olukordi, kus kirikud kohtuvad, et tunnistada oma ühtsust Kristuses. Kristlased üle kogu maailma võivad loetleda palju selliseid näiteid oma keskkonnast.

Päev päeva, aasta aasta järel ja eriti selle palvenädala jooksul ühinevad kristlased koos palves, tunnistades oma ühist ristusku, kuulavad Jumala häält kirjapandud sõnas ja palvetavad ühtsuse eest Kristuse kehas. Niimoodi tehes tunnistavad nad, et Püha Kolmainsus on kogu ühtsuse allikas ja Jeesus on maailma valgus, kes lubab elu valgust neile, kes talle järgnevad. Mitmedki maailma ebaõiglused kurvastavad või vihastavad neid. Kuid nad ei kaota lootust, nad liiguvad edasi tegudele. Sest Jumal on nende valgus ja nende pääsemine ja nende elude tugipunkt ning nad ei karda.

Palve

Jumal, meie toetaja, me kiidame Sind Sinu armastava headuse eest, et Sa hoiad meid püsti katsumuste ajal ja näitad meile valgust pimeduses.

Muuda meie elusid nii, et me võiksime olla õnnistuseks teistele.

Aita meil elada ühtsuses, erinevuses ja tunnistajana osadusele.

Isa, Poeg ja Püha Vaim, üks Jumal nüüd ja igavesti.

Aamen.

 

Soovitatud:

Esiletõstetud lood

Üksindusest

Piiblis ei esine kordagi sõna „üksindus“ või „üksildus“. Sellest hoolimata võib öelda, et küllap sündis üksindus siia maailma juba siis, kui Jumal ajas Aadama ja

Read More »
Jutlused ja mõtisklused

Eksimus ja uus elu (Mt 3: 1-2)

1. RESIGNATSIOON JA LOOTUS „Neil päevil tuli Ristija Johannes ja kuulutas Juuda kõrbes: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!““ Need sõnad Matteuse evangeeliumi kolmandast peatükist

Read More »
Arvamused

Usundiõpetus ja kirik

Päevast-päeva koolis usundiõpetusega tegeledes olen ikka aeg-ajalt püüdnud sõnastada oma õpetatava aine aluseks olevaid põhimõtteid ning mõelda, missugune on selle õppeaine suhe kirikuga. Näiteks, kas

Read More »
English