ISSN 2228-1975
Search

Kristlaste ühtsuse palvenädal 2022 toimub 18.–25. jaanuaril

Igal aastal 18.–25. jaanuaril kutsutakse kogu maailmas palvetama kristlaste ühtsuse eest. Alates 1966. aastast korraldavad seda palvet Kirikute Maailmanõukogu ja Rooma-Katoliku Kirik üheskoos. Päevakohaste materjalidega saab tutvuda siin: https://www.oikoumene.org/resources/documents/worship-and-background-material-for-the-week-of-prayer-for-christian-unity-2022

2022. aasta palvenädala teemad valmistasid ette Lähis-Ida kristlased. Nad meenutavad tähte, keda kolm kuningat järgisid, et leida tee Õnnistegija sõime juurde. Hommikumaa targad jutustasid tookord: „Me oleme näinud tema tähte hommikumaal ning oleme tulnud teda kummardama“ (Mt 2:2). Tänapäeva maailm, mis on räsitud COVID-pandeemiast ja kus inimeste elu on sageli ohus muutuva poliitika, majanduse ja sotsiaalsete struktuuride tõttu, vajab taevalikku valgust. Jumal valgustagu inimeste mõistust ja südant. Õige valgus tuleb Pühalt Vaimult ja saab maailmale Kristuse kiriku kaudu nähtavaks. Petlemma täht on tõendiks, et Jumal jälgib inimkonna käekäiku ja kannab hoolt, et inimesed leiaksid tee tõe juurde.

Hommikumaa targad on kujund sellest, et Jumalaga kohtudes oleme mitte ainult saajad, vaid ka andjad. Targad tulid kummardama Jumalat sõimes koos kaasa võetud väärtuslike kingitustega. Nõnda on ka kirikute ja kristlastega erinevates traditsioonides: kui tullakse kokku ühisele jumalateenistusele, siis on igaühel midagi kaasas. See loob mitmekesisuse, mis on pühendatud Jumalale. Kristlasedki jagavad üksteisele neid vaimulikke kingitusi, mida Püha Vaim on loonud. Selliselt üksteist rikastades saavad kirikud teha koostööd maailmas, et leevendada inimeste kannatusi, kanda üksteise koormaid ja toetada kõiki, kes tahavad ehitada õiglast, ausat ja õnnelikku ühiskonda.

Nõnda me palvetame kristlaste ühtsuse pärast, sest maailm näeb Kristuse valgust siis, kui kristlased tunnistavad sellest üheskoos. Kuidas tunnistada Kristuse evangeeliumi üheskoos, olla teed juhatav täht maailmas? Ka kirikute ja kristlaste omavahelise ühtsuse poole liikumine vajab teejuhti. Selleks on tõeline täht, Kristus ise. Selleks on eestpalve. Vatikani II kirikukogu oikumeeniadokumendis Unitatis redintegratio (1965, p 24) on öeldud: Kristuse kiriku ühtsus ei ole inimlike jõupingutuste ja võimete meelevallas, vaid see sünnib siis, kui asetatakse kogu lootus Jumala Isa armastusele, Püha Vaimu väele ja Kristuse eestpalvele oma kiriku eest. Ühtsus sünnib Püha Vaimu läbi, kes on meile antud ja „valatud meie südamesse“ (Rm 5:5). Nõnda me palvetame usus, lootuses ja armastuses, tunnistades oma eksimusi, paludes andestust Jumalalt ja üksteiselt ning näidates tegudega, et me tahame olukordi muuta.

Ühine palvus toimub 21. jaanuaril kell 17 Tallinna Peeter-Pauli kirikus. Nädala jooksul palvetatakse ka Eestimaa teistes kirikutes.

Palvetagem siis nõnda:

Kõigeväeline Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim! Usus ja usalduses tuleme Sinu ette, et Sa võtaksid kuulda meie palvet!

1. Jeesus, Immaanuel, me täname ja kiidame Sind, igavene Jumal, kes oled saanud inimeseks ja näidanud meile inimeseksolemise teed, tõde ja elu. Palume, kuule meid täna, kui me tunnistame, et oleme eksinud õigelt teelt. Oleme olnud oma õdede ja vendade suhtes isekad ja seadnud omaenese vajadused esikohale. Oleme ära rikkunud meile antud elukeskkonna, oleme külvanud segadust ja lahkmeelt. Me palume, anna meile andeks ja aita meil oma elu parandada, et meie ja maailm säraks taas Sinu auhiilguse läbi. Tee meist lootuse külvajad selles rahutus maailmas.

Issand, kuule meie palvet ja rutta meile appi!

2. Targad Hommikumaalt tõid Jeesuslapsele kingituseks oma maa ja kultuuri väärtusi. Kõigi heade andide tooja, Jumal, me palvetame täna kõigi kirikute ja kristlike kogukondade eest üle maailma, et nad omal maal ja omas kultuuris saaksid Sind kummardada eriomaste liturgiate ja traditsioonide mitmekesisuses; et Sa hoiaksid alal ja kaitseksid igaühe kallist usuvara, eriti neis maailma paigus, kus Kristuse tunnistamine on vägivalla ja rõhumise tõttu ohustatud.

Issand, kuule meie palvet ja rutta meile appi!

3. Jeesuse Kristuse sünnile järgnes kuningas Heroodese tagakius ja laste tapmine Petlemmas. Palvetame kõigi laste ja kaitsetute eest kogu maailmas, kes kannatavad tänapäevalgi kurjuse käes. Vägev Issand, tugevda ühtsuse ja vastastikuse armastuse sidet Sinu kirikus ning aita ristirahval koos töötada ja kuulutada Sinu püha nime. Anna meile julgust seista silmitsi ülekohtuga ühiskonnas, poliitikas ja eluolukordades ning aita meil nõuda kõiges vaid Sinu riiki. Õnnista, et meie misjonitöö kannab püsivat vilja.

Issand, kuule meie palvet ja rutta meile appi!

4. Püha perekond pidi põgenema Egiptusemaale ja oli pagulane. Jumal, meie Kaitsja, palvetame kõigi põgenike ja kodudest lahkunud inimeste eest maailmas. Issand, anna meile võimalus olla külalislahked neile, kes on oma kodudest välja aetud ja otsivad turvalist varjupaika. Anna tarkust ja tahet kõigile osapooltele, et võõrsilolijad saaksid jälle koju tagasi pöörduda. Issand, Sa tead, me igatseme oma lapsi ja lapselapsi tagasi isamaale ja emakeele rüppe.

Issand, kuule meie palvet ja rutta meile appi!

5. Hommikumaa targadki leidsid teise tee, et pääseda tagasi oma kodupaika, kui nad järgisid oma kutsumust. Kõikjalolev Jumal, Püha Vaim, juhata oma kirikut tema palverännakul maailmas lõpliku ja tõelise kodumaa poole. Kui maailm ja olukorrad muutuvad nii kiiresti ning eilsed lahendused enam ei toimi, siis anna meile sellel teekonnal leida uusi viise Sind teenida ja kuulutada Sinu sõna nii, et maailm usuks Sinusse ja hakkaks Sind järgima.

Issand, kuule meie palvet ja rutta meile appi!

6. Kristus, kuningate Kuningas ja isandate Issand, liida meid ühte Sinu rahvana ja kingi meile püha usku, lootust ja armastust. Igavene Jumal, õnnista meie maad ja rahvast, valva tema üle ja ole tema kaitsja. Kingi igale palujale puhas süda ja uuenda meis kindel vaim. Issand, kuule meie palvet ja õnnista meid!

Soovitatud:

English