ISSN 2228-1975
Search

KMN-i Usu ja kirikukorra komisjon kaardistab ühiseid aluseid nõukogu liikmeskirikutele

Kirikute Maailmanõukogu (KMN) Usu ja kirikukorra komisjoni (Faith and Order Commission) kolm uurimisrühma tegid ettepaneku ülemaailmse konverentsi korraldamiseks.

Eelnimetatud komisjoni ülesandeks on kaardistada ühised alused nõukogu liikmeskirikutele ning see toimub kolme uurimisrühma kaudu, mis keskenduvad vastavalt Õigluse ja rahu palverännakule (Pilgrimage of Justice and Peace), ekklesioloogiale ja moraaliga seotud otsustusprotsessidele. Bossey’ Oikumeenilises Instituudis kohtusid hiljuti kõik kolm töörühma.

Esimene uurimisrühm tegeleb komisjoni ettepanekuga korraldada 2025. aastal Usu ja kirikukorra 6. ülemaailmne konverents ning tähistada sellega I Nikaia kirikukogu 1700. aastapäeva. Kuigi pärast seda ajaloolist kirikukogu on palju muutunud, on mitmed seal tõstatatud teemad töörühma sõnul aktuaalsed ka tänapäeval – kuidas tunnistada apostlikku usku tänapäeval ning visioon ühtsest kirikust kontsiliaarses osaduses.

Töörühma sooviks on arutada konverentsil teemasid, mis puudutavad kirikuid tänapäeval, ning süüdata neis uuesti soov püüelda suurte erinevuste ja muutuvate kontekstide keskel siiski kiriku nähtava ühtsuse poole.

Teine uurimisrühm analüüsis 75 vastust tekstile „Kirik. Teel ühise visiooni poole“ ning tuvastas 16 teoloogilist võtmeteemat, mis vastustest välja kooruvad. Töörühm koostab iga teema kohta ühe dokumendi, mis sisaldab aruteluteemasid komisjoni täiskogu jaoks. Neid dokumente tutvustatakse KMN-i 11. Täiskogul, mis leiab aset 2021. a Karlsruhes, Saksamaal.

Kolmas uurimisrühm, mis tegeleb moraaliga seotud küsimustega, tunnistas, et kirikud tegelevad eetikaküsimustega väga erinevalt, riskides lõhedega kiriku enda sees või olles seetõttu võimetu ühel häälel kõnelema. Töörühm uuris ja kinnitas ühised alused, millele erinevatest traditsioonidest kirikud eetikaküsimustega tegelemisel toetuvad.

Õp dr Susan Durberi, Usu ja kirikukorra komisjoni moderaatori sõnul „oli see kindlasti Püha Vaimu töö, mis tõi kõik kolm Usu ja kirikukorra komisjoni uurimisrühma Bossey’sse peaaegu samal ajal! Me töötasime oma erinevate teemadega, kuid meil oli aega ka viljakaks suhtluseks. Tänu Jumalale nende viljakate päevade eest, mil me võisime rõõmu tunda jõulude, kolmekuningapäeva ja Jeesuse ristimise ajast!“

Allikas: Kirikute Maailmanõukogu

Soovitatud:

English