ISSN 2228-1975
Search

Euroopa päev: Euroopa tulevikku kujundavad ühised väärtused

Järgnev on Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) kiri, mille on välja andnud EKK president õpetaja Christian Krieger ja EKK peasekretär isa Heikki Huttunen ning on suunatud Euroopa juhtidele, kes kogunesid 9. mail EL Euroopa Tulevik tippkohtumisele Sibiusse, Rumeenias.

Euroopa Kirikute Konverents, mis esindab 114 liikmeskirikut 40 riigis, õnnitleb Euroopa juhte, kes kogunevad 2019. aasta Euroopa Päeval EL Euroopa Tulevik tippkohtumisele Rumeenia ajaloolisse linna Sibiusse. Tõepoolest on vajalik tugevdada Euroopa ühtsust päeval, mil tähistatakse Schumani deklaratsiooni , mis tutvustas nägemust kokku liidetud Euroopa rahvast, et saavutada püsiv rahu.

Euroopa Liidu põhiväärtustel – austus inimväärikuse ja inimõiguste,  vabaduse, demokraatia, võrdsuse ja õigusriigi vastu – on ühised juured  oikumeeniliste ideaalidega õiglusest, rahust ja loodu väärikusest. Need ühised väärtused on viimastel aastatel olnud suurenenud surve all.

Et uuendada usaldust ja tugevdada pühendumust Euroopa visioonile, peame taastama ja kinnitama oma ühiseid euroopalikke väärtusi, mis tänapäeval tunduvad olevat pigem küsitavad kui liidu hetkeolukorda iseloomustavad. Ilma väärtushinnangute rõhutamiseta on EL-l oht muutuda lühinägelike majandushuvide enesealahoidlikuks pööriseks, mis lõpuks puruneb võistlevateks rühmitusteks ja rahvasteks.

EKK soovib rõhutada visiooni Euroopa Liidust kui tõelisest ühiste väärtuste kogukonnast, mis aitab kaasa ühise ja jätkusuutliku tuleviku nimel töötamisele.

Seega kutsub Euroopa kirikute konverents valitsusjuhte üles:

  • Edendama majanduslikku ja ökoloogilist õiglust, mis hõlmab sotsiaalset võrdsust ja ühtekuuluvust.
  • Töötama jätkusuutliku rände- ja varjupaigapoliitika nimel, mis põhineb Euroopa-sisesel solidaarsusel, ja solidaarsuse nimel kõige haavatavamatega, mis põhineb inimväärikuse ja inimõiguste austamisel – EL-s, tema piiridel ja suhetes kolmandate riikidega.
  • Võitlema kõigi diskrimineerimise ja rassismi vormidega, põhinedes veendumusele, et kõik inimesed on loodud Jumala näo järgi võrdseks. Kirikutena kutsume kõiki ühiskondlikes protsessides tegutsejaid võitlema vihakõnede, halvustavate žestide ja vandalismi vastu.
  • Reageerima populismile ja äärmuslusele ning tõrjutusele, puudusele ja lootusetusesule aluseks olevatele kogemustele.
  • Edendama kaasamist, ligipääsetavust ja mittediskrimineerimist seoses digitaliseerimise ja tehisintellekti arenguga, keskendudes eetilistele ja ühiskondlikele küsimustele.
  • Kaitsma rahu, edendades sillaehitusstrateegiaid, mis rõhutavad sotsiaalset, poliitilist ja keskkonnaalast vastastikust sõltuvust rahu ja julgeoleku tagamise põhielemendina. Kirikutena tunneme muret EL-i militariseerimise pärast ja pooldame õiglust ja rahulikku lähenemist turvalisuse küsimustele kõigil tasanditel, nii riiklikul, Euroopa kui ka maailma  tasandil.
  • Pühenduma ülemaailmsele vastutusele. Tõsised väljakutsed, millega Euroopa silmitsi seisab, alates majandusest kuni rände ja julgeoleku ja kliimamuututeni, nõuavad ülemaailmset vastutust ja tegutsemist. EL kui väärtustel põhinev kogukond ja humanitaarne ülivõim peaks suunama oma poliitikat rahvusvahelisel areenil. ÜRO 2030. aasta säästva arengu tegevuskava peaks olema  EL-i globaalse rolli tugevdamise keskmes.

Meid julgustab asjaolu, et arvamusküsitluste kohaselt on Euroopa ideaalid kodanike seas suurema au sees kui kunagi varem. Meie ühine vastutus Euroopa tuleviku eest sunnib meid kõiki koostööle, solidaarsusele ja sõprusele isegi ebakindlates poliitilistes oludes ja tohutute poliitiliste väljakutsete keskel.

Euroopa kirikud on valmis rõhutama ja seisma ühinenud Euroopa väärtuste eest ning vajadusel kaitsta neid väärtusi mineviku kummituste eest.

Kirikutena oleme pühendunud ehitama meie kogukondades rahu ja külalislahkuse sildu, tugevdama kirikute ja teiste Euroopa partnerite vahelisi suhteid ning edendama terviklikku nägemust ühisest heast, püüdlema inimliku, sotsiaalse ja jätkusuutliku Euroopa poole, mis on rahujalal iseenda ja oma naabritega ja kus valitsevad inimõigused ja solidaarsus.

Allikas: Euroopa Kirikute Konverents

Soovitatud:

English