ISSN 2228-1975
Search

Koguduse ülesehitus ajalike muutuste ja ajatu evangeeliumi keskel

Muutused on elu loomulikuks osaks ja suuresti on nende põhjuseks meie enda ja kaasinimeste tehtud valikud ja otsused. Igapäevaelu muutuste seas on neid, mida tervitame ja võtame omaks heal meelel ning loomulikult, kuid on ka muutusi, mida on raske aktsepteerida, nendega arvestada ja kaasa minna. Igas muutunud ja uues olukorras tuleb aga jätkuvalt leida ka kirikul ja kogudustel ühine tee missiooni täitmiseks ühiskonnas.

Koguduse ülesehitustöös puutume argielus toimuvate muutustega igapäevaselt kokku. Maapiirkonnas tajume kirikutes hetkel eriti tugevalt põlvkondade vahetust, kus Taevasesse Isakoju on läinud need koguduseliikmed, kes igapühapäevaselt kirikus käisid. See tava kuulus nende inimeste loomuliku elurütmi juurde. Tänasel päeval me enam nendega arvestada ei saa. Suurel osal järeltulevast põlvkonnast puudub aga igapühapäevane kirikus käimise harjumus ja aeg. Koguduse ülesehitustöös peame arvestama ka sellega, et kaastööd tehakse vaid lühikest aega oma elust. Vähemaks jääb nende inimeste arv, kelle panusega saame arvestada aastakümneid.

Paljud meie kogudused peavad oma elu korraldama muutunud ja uues olukorras. Valdade ühinemisprotsess on lõpule jõudnud ja koostamisel on uued arengukavad ja strateegiad.  Ühinenud valla territooriumile jääb sageli nüüd mitu kogudust. Senisest enam tuleb teha koostööd üksteisega, mis omakorda avab uued võimalused koguduste ressursside paremaks kasutamiseks ja töö edendamiseks. Kas me oleme valmis ja soovime seda teha? Lihtsam on koostööle orienteeruda, kui kogudused on esmalt oma tegevuse ja arengusuunad muutunud olukorras läbi mõelnud. Mida tahame teha oma koguduses ja  mida saame teha üheskoos?

Koostamisel on EELK arengukava aastateks 2019–2029, samuti lõpevad paljude koguduste arengukavad just praegusel aastal. Aeg on kogudustes taas kokku tulla ühise laua taha ja võtta aega seni tehtu analüüsimiseks ja uute eesmärkide seadmiseks. Mul on olnud võimalus osaleda mitmete uute arengukavade koostamiste mõttetalgutel. Tagasisidena nendest aruteludest toon välja tõdemuse, et väga hästi koostatud arengukava on väga heaks abimeheks koguduse igapäevaelus. Eriti oluline on ühine visioon, mis on usutav, jõuline ja inspireeriv ning annab teotahte ja lubab teha õigeid otsuseid. See omakorda aitab selgelt ja lihtsalt sõnastada sihid ja kaasata võimalikult palju koguduse ja ka kogukonna liikmeid ühise eesmärgi teenistusse. Mõttetalgutel on jäänud kõlama, et senisest enam tuleb meil uuel perioodil teha koostööd, õppida üksteiselt, teadlikumalt kasvatada oma liikmeskonda ehk enam tähelepanu pöörata koguduse sisulisele tööle ning õppida vaatama koguduste tööd ka laiemalt kihelkondade piire ületavalt.

EELK Misjonikeskus on valmis kogudustele abiks olema ka uues arengukavade koostamise protsessis. Koolitus koguduse juhtorganitele ja töötegijatele võimaldab üheskoos uuesti läbi mõelda, mis on koguduse olemus ja ülesanne, aitab parandada meeskonnatööd, annab uusi teadmisi ning ideid oma kogudusetöö edendamiseks, võimaldab õppida üksteiselt. Koolitusele antud tagasisidedest võib lugeda, et osalejad on oluliseks pidanud koolituse käigus omandatud teadmisi kiriku põhitegevusest, finantsmajandusest, kirikuelu ja -seadustest ja arengukava koostamisest. Koolitus on võimaldanud õppida läbi rühmatööde suhtlemisoskust ning kasvatanud koostöövalmidust ja teistega arvestamist ning üksteise kuulamist. Toonud selgust koguduse juhtorgani liikme ja kiriku kaastöölise rollist ning aidanud mõista koguduse sisest elu-olu. Mõtlema on ajendanud huvitavalt tõstatatud probleemid. Kasutagem seda võimalust. Täpsemat infot koolituse kohta on võimalik saada EELK Misjonikeskusest.

Ühiskondlike ja argielu muutuste keskel kanname kogudustena edasi aga ka muutumatut ja igavest. Selleks on Kristuse misjonikäsk: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud.“ (Mt 28:18–20). Püsivaks on jäänud ka meie EELK väärtused: pühadus, Kristuse-kesksus, osadus, hoolivus, nähtavus, avatus ja aktiivsus. Samuti on ajatu meie ühine ülesanne kõike Jumalale kuuluvat ustavalt kasutada ja valitseda. Igat koguduse liiget on Jumal kutsunud majapidajana oma teenistusse. „Nõnda pidagu meid igaüks Kristuse sulaseiks ja Jumala saladuse majapidajaiks. Ent majapidajalt nõutakse kõigepealt, et nad oleksid ustavad,“ ütleb apostel Paulus (1Kr 4,1jj). Neid ülesandeid taas meelde tuletades ja ustavaks jäädes, oma koguduse elu ülesehitamisel ja majapidamisel, püsivad ka meie kogudused ja pühakojad.

 

Katrin Helena-Melder (1971) on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku assessor ja Järva-Jaani Ristija Johannese koguduse õpetaja.

Soovitatud:

Esiletõstetud lood

Üksindusest

Piiblis ei esine kordagi sõna „üksindus“ või „üksildus“. Sellest hoolimata võib öelda, et küllap sündis üksindus siia maailma juba siis, kui Jumal ajas Aadama ja

Read More »

Inimeseksolemise raske koorem

„Ja mida väiksem on seesmine lootus abile, seda suurem tundub teadmatus kannatuse põhjusest“ (Trk 17:12). Kannatustega seonduv tundub vahel olema tabu-teema, mis on liiga püha,

Read More »
Arvamused

Usundiõpetus ja kirik

Päevast-päeva koolis usundiõpetusega tegeledes olen ikka aeg-ajalt püüdnud sõnastada oma õpetatava aine aluseks olevaid põhimõtteid ning mõelda, missugune on selle õppeaine suhe kirikuga. Näiteks, kas

Read More »
English