ISSN 2228-1975
Search

Luterliku Maailmaliidu Euroopa kirikud pööravad uues programmis tähelepanu „hirmu õhustikule“

Foto: LML/I. Lukas

Luterliku Maailmaliidu (LML) Euroopa liikmeskirikud käivitasid hiljuti protsessi, milles pööravad tähelepanu kasvavale „hirmu õhustikule“, mis üle kontinendi ulatudes ümbritseb mitmekesisust ja mida käivitavad sotsiaalsed ja poliitilised väljakutsed.

Vähemuste ründamisel religioosseid sümboleid ja retoorikat kasutavate populistlike ja natsionalistlike liikumiste kiire kasv, nii nagu ka jätkuv majanduslik ebakindlus, saavad olema kolmeteemalise lähenemise fookuseks. Lähenemise nimeks saab „Inimesed liikumises“ ‒  „People on the Move“.

Programm „Otsides konviviaalsust ‒ ustavalt elamine mitmekesistuvas Euroopas“ sai avalöögi Ungaris Balatonszárszós 13.–16. novembril toimunud töötoas. Sel kohtumisel analüüsisid LML-i regionaalsete liikmeskirikute diakooniaühingute 13 esindajat soovitusi 2001. aastal alguse saanud LML-i konviviaalsuse ehk ühise elamise protsessist ja arendasid tuumikteemasid programmi uue kolm aastat kestva faasi jaoks. Osalejad planeerisid tööd Euroopas kaheteistkümnenda assamblee tulemuste kontekstis.

„Vastu astumine populismile, natsionalismile, rassismile ja ksenofoobiale saab olema iga tuumikteema võtmeküsimus koos oikumeenilise ja uskudevahelise koostööga,“ ütles õp Tony Addy, Tšehhis asuva Kesk- ja Ida-Euroopa Rahvusvahelise Diakoonia ja Sotsiaalse Tegutsemise Akadeemia haridusjuht. Akadeemia on LML-i partneriks konvivaalsuse protsessis.

Töötoas tõstsid osaleja esile, et Euroopa kirikud seisavad kogudustes ja regioonides silmitsi mitmete uute põletavate mitmekesisuse teemadega. Need on näiteks  people on the move (ingl liikumises olevad inimesed), suurenevad kultuurilised erinevused, uskude mitmekesisus ning oluliste vähemuste kohalolu.

Nad märkisid ka ära, et määratlust „people on the move“ võib kasutada mitmete erinevate tendentside kirjeldamiseks Euroopas, nagu uue elu ja uute töökohtade otsing, vägivallast, konfliktist või looduskatastroofidest põhjustatud ränne, identiteedis või kultuuris toimunud muudatustest tingitud liikumised.

Diakoonia alal tegutsejate eesmärk kolmes LML-i regioonis – Kesk- ja Ida-Euroopa, Kesk- ja Lääne-Euroopa ning Põhjamaad – on leida uusi viise, et analüüsida ja mõtestada, mida tähendab olla kirik sellises 21. sajandi kontekstis.

„Sellises muutuvas kontekstis võtab töörühm aluseks Euroopa diakooniaprotsessi, süvendab mõtestamist ja pakub välja uusi loovaid tegevusi, sest kirikud püüavad toetada konviviaalsust ehk koos elamise praktikat ja kunsti,“ lisas Addy.

 

Jaata mitmekesisust ja avatust

LML-i taotlus on julgustada kirikuid üle Euroopa mitmekesisust jaatama, olema olulise sotsiaalse ja poliitilise muutuse hetkel erinevates teemades avatud ja teenimisvalmis kogukondade jaoks.

People on the Move – sillad või müürid?“ teema raames otsitakse, kuidas Euroopa kirikud saavad teha koostööd, et reageerida põgenikele, riigisiseselt ümberpaigutatutele ja neile, kes on sunnitud kolima, et leida uusi elukohti või töövõimalusi.

People on the Move – vastus suurenevale mitmekesisusele“ otsib vastust suurenevale kultuurilisele mitmekesisusele, mis väljendub laiaulatuslikes kultuurilistes muutustes, milles sisalduvad ka seksuaalse ja soolise identiteedi muutused.

People on the Move – luues konviviaalset teoloogiat“ julgustab Euroopa kirikuid reageerima nii traditsioonilistele vähemustele kui ka tekkivatele uutele vähemustele, arvestades sealjuures asjaoluga, et kirik ise on ka mõnikord üks vähemus. Selle teemaga tahetakse toetada mitmekesisuse ja konviviaalsusega seotuid teoloogilisi arenguid.

Programm keskendub teemadele, mis Balatonszárszó töötoas osalenute meelest mõjutavad kõiki küsimusi. Spirituaalsus oli üks sellistest teemadest, kuna osalejad jõudsid arusaamisele, et see on motiveeriv tegur mitte ainult diakoonia- ja pastoraaltöös, vaid ka igapäevaelus.

 

Töötoad ja hariduslikud ressursid

Järgmise sammuna kolmeaastases programmis peavad  LML-i liikmeskirikud nimetama  liikmed laiapõhjalisemasse rühma, mis kaasatakse igas regioonis toimuvatesse töötubadesse. Neis töötubades lihvitakse tuumteemasid ja kujundatakse hariduslikke ressursse, mis oleksid kohandatavad Euroopa erinevates kontekstides.

Emeriitõpetaja dr Ireneusz Lukas, LML-i Euroopa piirkonna sekretär tunnustas piirkonna kirikuid, et nad on tugevalt enda hallata võtnud konviviaalsuse arendamise. „See uus etapp alustab tegevust tänu koolituspäevadele, mis organiseeriti üle Euroopa Soomest Ukrainani, tänu esitlusele 12. assambleel ja protsessi hindamisele, mille järel kirikud otsustasid jätkata programmiga, keskendudes mitmekesisusele ja migratsioonile.“

 

Allikas: LML

Soovitatud:

English