ISSN 2228-1975
Search

In memoriam: suur teoloog, filosoof, õpetaja ja Eesti sõber Otto Kaiser (30.11.1924–14.12.2017)

Kaks nädalat pärast oma 93. sünnipäeva lahkus 14. detsembril meie seast suur teoloog, filosoof, õpetaja ja Eesti sõber, Salzburgi, Jena ja Tartu ülikoolide audoktor professor Otto Kaiser.

Otto Kaiser sündis 30. novembril 1924. aastal Prenzlaus Saksamaal. Ta asus Teise maailmasõja ajal õppima Berliini Sõjameditsiini Akadeemiasse, saadeti aga idarindele, kus ta on olnud lahingutes nii Velikije Luki lähedal kui Poola aladel. Pärast haavatasaamist ning Kaiseri enda sõnul sügavat eksistentsiaalset ja religioosset kogemust sõjast asus ta õppima teoloogiat Tübingeni ülikoolis. Tema õpetajate hulka kuulusid vanatestamentlased Artur Weiser, Ernst Würthwein ja Karl Elliger, egüptoloog Hellmut Brunner, praktiline teoloog Adolf Köberle, filosoof Wilhelm Weischedel ja semitist Otto Rössler. Õpingutele järgnesid vikaariaastad Balingenis (1952–1954) ja assistendiaastad Tübingenis (1954–1958).

Ehkki Kaiserile pakuti promoveerumise võimalust ka süstemaatilise teoloogia alal, valis ta Vana Testamendi teaduse ning promoveerus ja habiliteerus kiire tempoga: doktoritöö oli „Mere müütiline tähendus Egiptuses, Ugaritis ja Iisraelis“ (Die mythische Bedeutung des Meeres in Ägypten, Ugarit und Israel, 1956, avaldatud 1959, 2. trükk 1962) ja habilitatsioonitöö „Kuninglik sulane: traditsiooniloolis-eksegeetiline uurimus Deuterojesaja Ebed-Jahve-laulude kohta“ (Der königliche Knecht: Eine traditionsgeschichtlich-exegetische Studie über die Ebed-Jahwe-Lieder bei Deuterojesaja, 1958, avaldatud 1959).

1960. aastal asus Kaiser tööle erakorralise professorina Marburgi Philippi Ülikooli ning oli Vana Testamendi professor sealsamas kolmkümmend aastat (1963–1993), kus ta suhtles lähedalt ka oma veel ühe ja väga olulise teoloogilise õpetaja Rudolf Bultmanniga. Korduvalt on ta olnud usuteaduskonna dekaan, sealjuures ka keerulisel 1968. aastal, mil Marburgi ülikoolis nagu teisteski Euroopa ülikoolides said alguse suured muutused.

Otto Kaiser oli väga viljakas kirjutaja, sadade artiklite ja kümnete raamatute autor. Kahe põlvkonna saksa teoloogide jaoks on olnud möödapääsmatud Kaiseri „Vana Testamendi sissejuhatuse“ viis trükki (Einleitung in das Alte Testament, viimane trükk 1984) ning uuendatud kujul veel kolmeköitelisena (Grundriß der Einleitung, 1992, 1994), tuntud on ka kolmeköiteline „Vana Testamendi Jumal ehk Vana Testamendi teoloogia“ (Der Gott des Alten Testaments, 1993, 1998, 2003), mille teine köide on kirjutatud külalisprofessorina Tartus. Äärmiselt mõjukas on olnud Kaiseri Jesaja raamatu peatükkide 1–39 kaheköiteline kommentaar sarjas Das Alte Testament Deutsch (esmatrükid 1960 ja 1973), millega ta avas prohvetiraamatud radikaalsele redaktsioonikriitikale ning praeguseks Vana Testamendi teaduses tavaliseks saanud hilisele dateerimisele, samas tõstis ta oma eksistentsialistliku lähenemisega prohvetikirjanduse hermeneutika uuele tasemele. Kaiser pani aluse kahele olulisele koguteosele Die Umwelt des Alten Testaments ja Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit, millega ta kuulub nende pioneeride hulka, kes tõstsid Vana Lähis-Ida ja varase juudi kirjanduse tähtsuse Vana Testamendi teaduse ja teoloogia jaoks väärilisele kõrgusele. Lisaks prohvetiraamatute jm kirjanduse eksegeesile andis Kaiser otsustava impulsi apokrüüfide, eriti tarkuskirjanduse uurimisse, sest tegeles oma elu viimased paarkümmend aastat nii Jeesus Siiraki raamatu ja Saalomoni tarkuseraamatu kui ka Iiobi ja Koguja raamatutega. Tänu temale on eriti apokrüüfne kirjandus nüüdseks ilmunud piibliteaduste fookusesse. Tema arvukate õpilaste hulgas on kõige rohkem neid, kes promoveerusid Marburgi ülikoolis Iiobi raamatu tekkeloo erinevate aspektide teemal, s.h ka noorim promoveerunu, siinse järelehüüde autor (2008).

Loomingulisest viljakusest annab tunnistust veel 2013. aastal ilmunud „Iisraeli üks Jumal ja maailma väed. Jumala tee Vanas Testamendis oma rahva isandast kogu maailma isandaks“ (Der eine Gott Israels und die Mächte der Welt. Der Weg Gottes im Alten Testament vom Herrn seines Volkes zum Herrn der ganzen Welt) ning 2015. aastal avaldatud mõnesajaleheküljeline juhatus Aleksandria Philoni juurde (Philo von Alexandrien. Denkender Glaube – Eine Einführung).

Otto Kaiser kujutas endast kõige paremas mõttes vana kooli teadlast, kes sai osa omal ajal maailma eeskujulikumast saksa kooliharidusest ning õppis suurte Saksa teoloogide käe all. Tal oli avar silmaring, ta osales väga aktiivselt ühiskondlikus elus, ta kirjutas ja pidas loenguid nii Vana Testamendi, semitistika kui ka süstemaatilise teoloogia, praktilise teoloogia, filosoofia, antiikajaloo, klassikalise filoloogia, muusika jm alal. Tema õpilasi on põhjapanevalt kujundanud iganädalased pikad dialoogi- ja monoloogirikkad jalutuskäigud Burgwaldis või Marburgi uues botaanikaaias, lugematud silmaringireisid Itaaliasse, Kreekasse ja mujale. Aastakümneid pidas Otto Kaiser oma kodus Marburgi linna servas filosoofilisi privaatseminare; nendel käsitletud teosed leidsid varem või hiljem väljundi ka ühes või teises artiklis ja raamatus. Nii on Kaiser laiemalt tuntud ka Kanti, Hegeli, Nietzsche, Platoni ja Aristotelese suurepärase tõlgendajana, aga nimetada võiks vabalt ka Heideggeri, Lessingit, Aleksandria Philonit ja paljusid teisi.

Eestis on Otto Kaiser olnud paljudele õpetajaks, sest aastatel 1995 ja 1997 oli ta kokku kaks semestrit Tartu Ülikooli usuteaduskonna külalisprofessor, aidates 1991. aastal taasavatud teaduskonda üles ehitada. Tartus pidas ta hiljemgi korduvalt ettekandeid, samuti osales ta 2007. aastal EELK Usuteaduse Instituudi 60. sünnipäeva üritustel loengute ja piduliku jutlusega. 1996. aastal valiti ta Tartu Ülikooli audoktoriks, mille ta oli ära teeninud nii akadeemiliselt kui ka Eesti väärika esindajana Saksamaal. Tema loengutest on osa saanud teoloogid, filosoofid, klassikalised filoloogid jt. Nii Marburgis kui Tartus on Kaiserit kui erakordset õpetajat kogenud lisaks allakirjutanule ka Tallinna Tehnikaülikooli professor Rainer Kattel ning Kirik & Teoloogia kolleegiumi liikmed Johann-Christian Põder ja Thomas-Andreas Põder.

Otto Kaiseri perekonnast on iseseisvale eluteele astunud kaks poega ja tütar. Vanem poeg viib edasi isa kunagist huvi meditsiini vastu ja töötab arstina.

Ajakiri Kirik & Teoloogia on avaldanud Otto Kaiseri ettekande „Vana Testamendi tähendus kristlikule usule“ (nr 6/20.1.2012 ja nr 7/ 27.1.2012) ning kaks jutlust: „Tunnistame surelikkust – käime valguses (1Jh 1:5–10)“ (nr 27/ 15.6.2012) ja „Usupuhastuspühajutlus (Ps 31:15–16)“ (nr 46/ 26.10.2012).

Vt ka: Peeter Järvelaid, „Hommikukohv professor Otto Kaiseriga Tallinnas“ – Moodne Meditsiin 6/2006, 30–32, 34.

Soovitatud:

Inimeseksolemise raske koorem

„Ja mida väiksem on seesmine lootus abile, seda suurem tundub teadmatus kannatuse põhjusest“ (Trk 17:12). Kannatustega seonduv tundub vahel olema tabu-teema, mis on liiga püha,

Read More »
Arvamused

Usundiõpetus ja kirik

Päevast-päeva koolis usundiõpetusega tegeledes olen ikka aeg-ajalt püüdnud sõnastada oma õpetatava aine aluseks olevaid põhimõtteid ning mõelda, missugune on selle õppeaine suhe kirikuga. Näiteks, kas

Read More »
Arvamused

Mis on jõulude sõnum?

Jõulud on eestlastele väga olulised pühad, kuid milline tähendus on neil pühadel meie inimese jaoks? Keskmine eestlane ei ole traditsioonilises mõttes religioosne ja seepärast ei

Read More »
English