ISSN 2228-1975
Search

Luterliku Maailmaliidu president Younan julgustas luterlasi jätkama Lutheri reformipüüdlusi

LML-i president piiskop dr Munib A. Younan. Foto: LML

Windhoek, Namiibia, 10. mai 2017 – Luterliku Maailmaliidu (LML) president ning Jordaania ja Püha Maa Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop dr Munib A. Younan julgustas Windhoeki Namiibiasse ülemaailmse luterlike kirikute ühenduse täiskogule kogunenud delegaate jätkama Lutheri püüdlusi reformida, ümber ehitada ja kujundada kirikut meeleparanduse vaimus ja ustavuses Jeesuse Kristuse evangeeliumile.

Täiskogu avapäeval peetud ettekandes rõhutas Younan, et sama oluline kui 16. sajandi reformatsiooni sündmuste ning selle taga olnud inimeste meenutamine on, „et me otsime värskuse ja vabaduse vaimu, millega Püha Vaim pani inimesed liikuma tookord ja teeb seda ka tänapäeval.”

Younani ettekande teemaks oli „Jumala armu poolt vabastatud”, mis on ühtlasi reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud täiskogu peateema.

LML-i president kõneles kirikute ees seisvatest ülesannetest tänapäeva maailmas ja kuidas neile vastata. „Meid on kutsutud järgima Vaimu, kui ta toimib maailma äärealadel kuulutades, et Jumal ei unusta nõrkasid, hukkamõistetuid, reedetuid, allutatuid, keda maise võimu keskused ignoreerivad,” ütles Younan. Ta kutsus kirikuid üles elama vabaduse vaimus ja olema valmis esitama üksteisele ka raskeid küsimusi. „Vastastikune sõltuvus osaduskonnas meenutab meile aga, et need ülesanded ei ole mitte isiklikud ega individuaalsed, vaid me esitame neid küsimusi ja teeme eristusi osaduskonna sees,” lisas ta.

Kõneledes ajaloolisest lepituse protsessist, milles LML osaleb, tõi ta esile eelmise aasta oktoobris Lundis ja Malmös toimunud katoliiklaste ning luterlaste ühise reformatsiooni meenutamise, mis oli väga tähenduslik samm oikumeenia jaoks ning andis oma panuse liikumisse konfliktist osaduse suunas. Younan väljendas lootust, et ühine palve ja missioon, mis avaldusid nii sellel sündmusel kui ka paljudes varasemate aastakümnete luterlaste ning katoliiklaste dialoogi saavutustes „toovad meid lähemale oikumeenilise kevade läbimurdele.”

LML-i presidendi sõnul julgustas koos paavst Franciscusega allkirjastatud ühisavaldus teda jätkama dialoogi ka nendes küsimustes, kus üksmeel puudub, nagu eklesioloogia, vaimulik amet ja armulaud. Ta kinnitas oma veendumust, et „Kristuse helduse laud” ei toetu kellegi kristlikule traditsioonile, ja julgustas osaduskonda jätkama dialoogi selleks, et täita Kristuse kutset „ühest ristimisest ja ühest armulauast.”

Younan kutsus luterlasi üles ecclesia semper reformanda vaimus „Lutheriga väitlema”, vaatamata sellele, et me järgime tänuga tema selget armust usu läbi õigeksmõistmise teoloogiat. Sarnaselt neile otsustavatele sammudele, mida LML astus 1984. a täiskogu pöördumises selleks, et võtta tagasi Lutheri hukkamõistmised katoliku kiriku aadressil ning öelda lahti tema kirjutistest juutide ja judaismi teemal, peaks osaduskond tema sõnul distantseeruma ka Lutheri islami ja moslemite teemalistest kirjutistest.

Selline enesekriitline lähenemine aitab seista vastu religioossele tõrjutusele ja äärmuslusele, mis kasvavad välja teiste usuliste traditsioonide ekslikest tõlgendustest.

Younan tänas Namiibia Evangeelsete Luterlike Kirikute Ühisnõukogu LML-i 12. täiskogu korraldamise eest. Ta viitas samuti Saksamaa Evangeelse Kiriku hiljutisele dokumendile, millega nad väljendasid kahetsust ning palusid andestust Saksa koloniaalperioodi kuritegude eest namiiblaste ja Jumala vastu. Younan lubas LML-i poolset toetust lepitusprotsessile Namiibia ja Saksamaa vahel ning rõhutas mineviku ülekohtu mälestuste teadvustamise ja austamise vajadust, selleks et tervenemine võiks alata.

Piiskop Younan lõpetab selle täiskoguga oma seitsmeaastase ametiperioodi LML-i presidendina. Sellega seoses kasutas ta võimalust tänada LML-i peasekretär dr Martin Junget, nõukogu ja liikmeskirikute juhte toetuse eest liidu juhtimisel. „Aitäh, et lubasite mul meie osaduskonda juhtida.”

Allikas: LML

Soovitatud:

English