ISSN 2228-1975
Search

Luterliku Maailmaliidu peasekretäri avaldus Läti sinodi otsuse kohta

3. juunil hääletas Läti Evangeelse Luterliku Kiriku (LELK) sinod kiriku põhikirja muutmise ettepaneku poolt. See ettepanek seab soolised piirangud kirikuõpetajaks saamisele, võimaldades seda üksnes meestele. Luterlik Maailmaliit (LML) avaldab kurbust selle üle, et Läti kirik on otsustanud irduda liikmeskirikute ühisest teekonnast ja valdavast praktikast.

LML oli nimetatud muudatusettepanekust teadlik juba enne sinodit ja jälgis murega sellega seotud arenguid.

Sellest tingituna külastas LML-i delegatsioon LELK-i 2016. a aprillis. Visiidi ajal meenutati LELK-ile, et LML-i liikmeskirikud olid viiel järjestikusel täiskogul kinnitanud naiste kaasamist vaimulikku ametisse oma ühise eesmärgina. Need otsused langetati pärast põhjalikku Pühakirja uurimist ja teoloogilist mõttevahetust.

LML-i liikmeskirikud on muljetavaldaval moel sellest eesmärgist kinni pidanud. Enam kui 80% LML-i liikmeskirikutest ordineerib naisi ning nende kirikute liikmeskond moodustab enam kui 90%  LML-i liikmeskirkute koguhulgast.

Kinnitades soovi kaasata naisi vaimulikuametisse, on kõik täiskogud ühtlasi rõhutanud, et naiste ordineerimise küsimust ja nõuet ei saa peale suruda ei neile kirikutele, kes soovivad selle üle jätkuvalt järele mõelda ega ole veel valmis jaatavat otsust langetama, ega ka neile, kes on selleks valmis või juba seda praktikat viljelevad. Vastastikune lugupidamine ja solidaarsus on sel teekonnal olulised.

LML avaldab oma solidaarsust nende naistega, kes võivad end antud otsuse tõttu tunda marginaliseerituna või enda inimväärikust haavatuna.

LML avaldab ühtlasi muret Läti kiriku ühtsuse üle, arvestades asjaolu, et paljud sinodi liikmed hääletasid ettepaneku vastu või jäid erapooletuks.

Samuti avaldab LML muret nimetatud otsuse mõju üle Läti kiriku kahe- ja mitmepoolsetele suhetele.

Sinodi otsuse järel alustab LML diskussiooni Läti Evangeelse Luterliku Kirikuga, püüdmaks mõista seda, millised on vastavalt Läti kiriku arusaamale antud otsuse praktilised tagajärjed.

Vastavalt statistikale on naiste ordineerimine vaimulikuametisse kiidetud heaks enam kui 80% LML-i liikmeskirikutest, mida on ühtekokku 145. Regiooniti jagunevad naiste ordineerimist pooldavad kirikud järgmiselt: naisi ordineerib 70% Aafrika, 76% Aasia ning 75% Kesk-ja Ida-Euroopa liikmeskirikutest. Ülejäänud LMLi piirkondades (Ladina-Ameerika, Põhja-Ameerika, Kesk- ja Lääne-Euroopa ning Põhjamaad) ordineerivad naisi kõik liikmeskirikud.

Naiste ordineerimist ei praktiseeritud LELK-is juba aastast 1993, mil peapiiskopiks valiti Jānis Vanags. LELK on esimene LML-i liikmeskirik, mis on naisi ordineerinud (alates aastast 1975), kuid vastava praktika peatanud. Seni oli tegemist peapiiskopi isikliku otsusega, kuid pärast 3. juuni sinodi otsust on sellest saanud Läti kiriku ametlik praktika.

Lätis on alustanud tegevust ka Välis-Läti Evangeelne Luterlik Kirik, mis pooldab naiste ordineerimist. Vähemalt üks LELK-i kogudus on pärast sinodi otsust teatanud soovist ühineda eelnimetatud kirikuga.

Läti ühiskond on vastuvõetud otsusele suures osas reageerinud kas neutraalselt või negatiivselt. Ajakirja Ir läbi viidud küsitluse põhjal leiab näiteks 56% vastanutest, et nad hindavad otsust väga negatiivseks, 24% arvates on tegu pigem negatiivse otsusega. 4% leiab, et sellele otsusele on raske hinnangut anda. Vaid 4% vastanutest peab otsust väga positiivseks ning 5% pigem positiivseks (7% märkis, et neid see küsimus ei huvita).

Allikas: Ir

Soovitatud:

English