ISSN 2228-1975
Search

Damaskuse kiri, 1. osa

Rebane_KalleEessõna Damaskuse kirja tõlkele

Qumrani kirjanduse hulka kuuluv Damaskuse kiri on selles mõttes eriline, et teadusmaailmas oli see teada ammu enne Surnumere koobaste leide. Tänu suhteliselt heale säilivusele[1] ja hõlpsale veeritavusele, sest kunagiste kirjutajate käekiri on üsnagi korrektne, näen selles dokumendis head sissejuhatust neile, kes tahavad Qumrani kirjanduse uurimisest aimu saada.

Damaskuse kiri on säilinud kahes käsikirjas. Neist mahukama leidis 1896. aastal Vana-Kairost, Ben Ezra sünagoogi genizast[2] kahe katkendina euroopa juudi õpetlane Solomon Schechter. Teine, katkenditena säilinud käsikiri leiti 1947. aastal ühest Qumrani koopast ja kannab tähistust 4Q266-273. Kirjaviisi analüüsile toetudes määrati selle kirjutamisajaks 1. saj e.m.a kuni 1. saj m.a.j.

Esmakordselt jõudis inglise keelde tõlgitud Damaskuse kiri maailma teadusavalikkuse ette 1910. aastal. Tekst avaldati koos algteksti transkriptsiooni, märkustega tõlke kohta ning ülesvõtetega 20 leheküljest. Kuna käsikirja tekst oli arusaamatu ja paljudes kohtades vigane, sisaldas Schechteri tõlge hulganisti parandusettepanekuid. Sellest alates on paljud õpetlased panustanud teksti taastamisse.

Toetudes laenudele Juubelite raamatust, pakkus Schechter oma esimeses tööhüpoteesis Damaskuse kirja autoriks dosithealasi, samaarlastest võrsunud koolkonda, mis oli olemas veel 10 saj m.a.j. Järgmine hüpotees oli suunatud karaiitidele, koolkonnale, mille õpetus jäi juutide ja samaarlaste vahepeale ning kellele Kairo Ben Ezra sünagoog ka kuulus.

Schechteri tagasihoidlik seisukoht oma tekstiväljaande sissejuhatuses oli, et käsikirjade kehv seisukord ja teksti rikutus nii paljudes kohtades ei võimalda anda täit ja ammendavat pilti nende taustaks olnud koolkonna kohta. Tekst pakub vaid väheseid kohti, mis võimaldavad pilguheite selle kirjutanud koolkonna ajalukku, selle püüdlustele ja suhetele ülejäänud rahvaga.

Ehkki Surnumere raamatukogu avastamine andis Damaskuse kirja uurimisele uue hoo, pakub see Kairo sünagoogi kolikambrist leitud iidne tekst uurijatele peamurdmist tänase päevani. Nii puudub siiani kindel üksmeel kirjutajate koolkonna kohta. Lisaks samaarlastele, dosithealastele ja kriitidele on pakutud ka varisere, sadusere ja esseene, isegi mõnda juudikristlikku koolkonda on oletatud. Uku Masing pakkus autoriteks ka seloote. Damaskuse kirjas leidub tõepoolest huvitavaid õpetuslikke rõhuasetusi, mida oleks võimalik seostada kellega iganes eelmainitud koolkondadest. Praeguseks on esseenid saavutanud uurijate silmis väikese edumaa.

Damaskuse kiri sisaldab mõisteid ja ideid, mis sisalduvad nii Vanas kui ka Uues Testamendis. Kui neid mõisteid ja ideid analüüsida, siis näitab see, et pealtnäha samade mõistete ja ideede taga on väga erinevad tähendused ja rõhuasetused, mis jõudnud tänasesse päeva eri teid pidi kaugest minevikust. Kuna tegemist on selgelt eelkristliku tekstiga, kajastab see ajaarvamise vahetuse aegse heebrea kultuuriruumi äärmiselt turbulentset olukorda. Kõik koolkonnad võitlesid ellujäämise nimel, üritades luua võimalikult selget enesekuvandit teistest eristumiseks. Kõik pidasid ennast ainsaks ja tõeliseks Iisraeliks, keda kohe saabuv messias viib Jumala pühitsetud homsesse. Nii oli tohutu heebrea pärimus ammendamatuks allikaks, millest kõik ammutasid endale sobivana tunduvat ainest.

Eestikeelses kirjasõnas mainib Damaskuse kirja esmakordselt, seda küll „Tamaskusraamatuks“ nimetades, Hugo (Uku) Masing 1936. aastal enda toimetatud „Heebrea keele grammatikas“, tuues seda esile kui üht vanimat tänini säilinud ruutkirja näidet. 1960. aastal ilmus Masingu saksakeelne artikkel Praha ülikooli usuteaduskonna perioodilises väljaandes Communio Viattorum pealkirjaga „Die Leute von Kumran und das Alte Testament“, mis on Kalle Kasemaa tõlkes loetav ka eesti keeles: 2005. aastal ilmunud koguteoses „Uku Masing ja Piibel“ (pealkirjaga „Qumrani inimesed ja Vana Testament“). 1992. aastal ilmus sarjas „Maailm ja mõnda“ Jüri Seliranna tõlkes Heinrich Alexander Stolli raamat „Koobas Surnumere ääres“. Selles dokumentaalsete sugemetega romaanis kirjeldab Stoll haaravalt Surnumere kirjarullide avastamislugu ja seal on esitatud konspektiivselt ka lõik Damaskuse kirjast (teine raamat, ptk VII, lk 236jj).

Käesolev tõlge on valminud kahes osas. Kirjutades 2012. aasta kevadsemestril Tartu Teoloogia Akadeemias oma bakalaureusetööd, mis üritas uurida apostel Pauluse võimalikke kontakte Damaskuse uuslepinglastega, valmis ka tõlge esimese kaheksa lehekülje ulatuses. Kuna see ei vastanud bakalaureusetöö nõuetele, sai see lisatud töö lõppu. Jätkates õpinguid Tartu Ülikooli usuteaduskonna magistrantuuris, tundus loomulik oma lõputöös tõlge lõpule viia.

Lõpetuseks tahan avaldada siirast tänu oma juhendajatele. Mag Vallo Ehasalu viis mind sõna otseses mõttes käekõrval Damaskuse kirja algteksti juurde, kui tahtsin uurida apostel Pauluse pöördumislugu Damaskuse teel ja tema võimalikku kontakti Damaskuse uuslepinglastega. Dr Urmas Nõmmikul jätkus visadust mind õigel ajal kiita, julgustada ja juhendada, kui oma magistritööd kirjutasin. Olgu nad õnnistatud!

 

Damaskuse kirja sisukord

1:1–4 Jumala riiuasi Iisraeliga.

1:4–6 Kes on Iisraeli jääk?

1:6–10 Kahekümneaastane eksirännak, ehk kohanemisaeg.

1:11–12 Õigluse Õpetaja tõus.

1:13–2:1 Iisraeli jonnakus ja Õigluse Õpetaja vastase esiletõus.

2:2–21 Kes on õiged ja kes eksinud?

3:1–16a Ajalootund.

3:16b–20 „Õpetuse kaevu“ kaevamine ja „Aadama auhiilguse“ tõotus.

3:21–4:10 Hesekieli ennustuse täideminek.

4:11–12 Piir on paika pandud.

4:13–19a Belial ja Iisrael, Jesaja ennustuse seletus.

4:19b–21 Tsawi lugu.

5:1–6a Monogaamia kiitus Toora valgel ja Taaveti väljavabandamine.

5:6b–6:1 Toorakohase abielu kiitus ja teisiti käitujate vigade loetelu.

6:2–11 Toora kaevu kaevamine ja kes seda tegid.

6:11–7:11 Damaskuse lepingu eetikakoodeks, mis toetub Jesaja ennustusele.

7:12–21 Iisraeli kodade lahknemise lugu.

8:1–21 Vastaste pahede loetelu ja hoiatus Jaavani (e Kreeka) kuninga tee eest.

19 Lehekülje 8 kordus ehk pisut paremas sõnastuses + õigete voorused, Õigluse Õpetaja surm.

20 Kuidas saadakse kogukonna liikmeks? Hoiatus neile, kes ei suuda lepingus püsida.

15, 16 ja 9 Kogukonna kodukord.

10, 11 Sabati pühitsemisest.

12 Toorakohased täpsustused elukondliku korra kohta.

13 Administratiivreeglistik.

14 Koosoleku pidamise kord.

 

Damaskuse kiri (leheküljed 1–7)

1

1.         Ja nüüd, kuulake kõik, kes te tunnete õiglust ja taipate Jumala tegemisi!

2.         Tal oli riiuasi kõige elavaga ja Ta mõistis kohut kõigile neile, kes Teda põlgasid,

3.         sest nendes oli salapatt. Nad hülgasid Tema ja ta pööras oma palge ära Iisraelilt ja tema pühamult,

4.         ja loovutas nad mõõgale. Ta mäletas oma lepingut Esimestega ja jättis neist jäägi Iisraelile.

5.         Ta ei lasknud neid hääbuda äärmises vihaleegis, andes nad kolmesaja

6.         üheksakümneks aastaks Paabeli kuninga Nebukadnetsari kätte karistuseks.

7.         Ta lasi tärgata Iisraelist ja Aaronist juure ja istutas selle juurduma

8.         oma maale ja kosuma heal pinnasel. Ja nad taipasid oma kõlvatust ja teadsid, et

9.         on süüdivad mehed. Nad olid otsekui pimedad, kes oma teed käpuli kobades otsisid

10.     kakskümmend aastat. Jumal mõistis nende tegusid, sest nad otsisid teda kogu südamest.

11.     Ja Jumal tõstis neile Õigluse Õpetaja, juhtima neid Tema südame teele, ja andis teada

12.      teistele sugupõlvedele, mida teeb valelike koguduse viimane põlvkond.

13.     Nad on teepõikajad, sel ajal kirjutatakse neist: „Nad on kui jonnakas lehm,

14.     nii kangekaelne on Iisrael“. Siis tõusis esile põlastaja mees, kes piserdas Iisraelile

15.     valevett ja saatis nad teedeta kõrbesse tühjaks tegema Igavese Ülevust ja kalduma

16.     õigluse radadelt, nihutama piire, millega esiisad olid piiranud oma pärisosa. Seepärast

17.     tabasid neid Jumala lepingu needused. Ta loovutas nad mõõgale, kättetasumisega tasus neile

18.     lepingu pärast. Nad otsisid läbikäike ja valisid pettuse ja nad otsisid (seadusest)

19.     rebendeid ja valisid kauni kaela. Nad mõistsid õigeks jõleda ja hukka õige.

20.     Nad käisid mööda lepingust ja rikkusid käsku. Nad ründasid õiglast hinge ja kõiki, kes kõndisid

21.     täiuses, puhtaid hingelt. Nad vaenasid mõõgaga ja kriiskasid rõõmust rahva süü pärast. Süttis Jumala viha

 

2

1.         nende seltsi vastu hävitama kõiki neid ja nende roojaseid tegusid oma palge eest.

2.         Kuulge mind nüüd, kõik lepingusse astujad! Ma avan teie kõrvad (tundma) jõledate

3.         radu. Jumal armastab tarkuse tundmist ja on asetanud mõistmise oma ette.

4.         Taipamine ja teadmine teenivad Teda. Pikk on tema kannatlikkus ja rohke tema andestus,

5.         et pesta puhtaks patust pöörduja, ning vägi ja vaprus ja suur viha on tema tuleleegis.

6.         Kõikide hävitusinglite kätte annab Ta tee põlgajad ja käsu kõrvaleheitjad. Pole neil jääki

7.         ega pääsemist, sest Jumal ei valinud neid aegade alguses, Ta teadis enne loomist

8.         nende tegusid ja jälestas sugupõlvi vereni ja pööras oma palge maa pealt

9.         nende surmani. Ja Te teadis nende kestmise aastaid täpselt ja pidas arvet kõigi nende

10.     möödunud valitsemisajastute üle. Ta teab ka saabuvaid aegu ja seda, mis tuleb kõikidel maailma aastatel.

11.     Ja kõikide hulgast, keda ta nimepidi on kutsunud, kutsus mõnesid, et täita

12.     maa pale oma järglastega, ja õpetas neid oma salvitute püha vaimuga ja tõe

13.     nägijatega ja talletas täpselt nende nimed, aga keda Ta vihkas, neid Ta eksitas.

14.     Ja kuulge lapsed, nüüd avan teie silmad nägema ja taipama Jumala

15.     tegusid! Valige seda, mis on meeldiv Talle, ja jätke, mida Ta vihkab, et käiksite laitmatuses

16.     kõigil tema teedel. Ja ärge langege vangistavatesse himudesse valesti tehes, ja patusesse pilku, sest paljud

17.     on eksinud nende pärast ja tugevad sõdurid on komistanud algusest kuni tänaseni. Paadunud südametega

18.     rändajatele langesid peale Taevased Vahimehed neile katsumuseks, sest nad ei pidanud Jumala käske.

19.     Ja nende pojad olid uhked nagu mäed ja võimsad nagu seedrid – seetõttu nad langesid.

20.     Aga kõik elav, mis oli kõrbes, hävis ja kõik muutusid eimillekski, tehes enda

21.     tahtmist, ja nad ei pidanud oma Looja käske – nii süttiski viha nende vastu.

 

3

1.         Noa pojad ja nende pered eksisid ja nad hävitati põhjalikult.

2.         Aabraham ei rännanud nii, sest Jumal hoidis teda väga. Ta ei

3.         valinud omatahtsi ja pärandas Iisakile ja Jaakobile, kes järgisid teda: neist kirjutati, et nad on

4.         Jumala sõbrad ja igavese lepingu osalised. Aga Jaakobi pojad eksisid ja neid karistati vastavalt

5.         nende eksimusele ja nende pojad rändasid Egiptuses lihaliku südamega ja kavaldasid

6.         Jumala käsu vastu ja tegid igamees oma tahtmist ja sõid verd, ja nad hävitati

7.         hävitamisega kõrbes /—/ neile Kaadesis tõuske ja võtke endale nende vaim, aga nad ei kuulanud

8.         oma looja häält ja õpetaja käske ja nurisesid oma telkides. Jumala viha langes

9.         nende kogudusele ja nende pojad hävitati ja nende kuningad tema vihas

10.     hävitati ja nende maa jäi tühjaks. See oli esimese lepingu tegijate süü ja nad loovutati

11.     mõõgale. Hüljates Jumala lepingu, valisid nad endale meelepärase. Ja nad pöörasid paadumusse

12.     oma südame, tehes igamees oma tahtmist. Ja järgijäänud tugevatele oli Jumala

13.     tõotus heaks. Jumal tegi lepingu Iisraeliga igaveseks, avades

14.     neile saladused, milles oli eksinud kogu Iisrael. Nende pühad sabatid, vägevad

15.     kohad, õiglased käsud, tõe teed, meelepärased soovid –

16.     nendest inimene elab. /—/ ta avas neile ja kaevasid rohke veega kaevu,

17.     aga selle põlgajad ei jää elama. Nad püherdavad inimlikus patus ja roojasel rajal.

18.     Nad ütlesid „Tohime küll!“ Jumal oma varjatud tarkuses lepitas nende süü ja andestas nende häbi.

19.     Ja Ta ehitas neile kindla koja Iisraeli, millist polnud enne olnud.

20.     Kõik, kes vastu pidasid, elavad seal igavesti ja neile kuulub kõik Aadama auhiilgus, nagu

21.     on Jumal lubanud prohvet Hesekieli läbi, kes ütles: preestrid ja leviidid, Saadoki

 

4

1.         pojad, kes pidasid pühamus teenistust. Iisraeli pojad kaldusid

2.         mu juurest, ohverdades mulle rasva ja verd. Need prohvetid on Iisraeli pöördunud,

3.         kes lähtusid Juudast, ja nende liitlased rahva hulgast. Saadoki pojad, Iisraeli

4.         väljavalitud ja nimepidi kutsutud, kes püsivad päevade lõpuni. Vaata,

5.         nende nimed on märgitud täpselt, sugupõlvede kaupa, ja nende kestmise aeg ja katsumuste hulk,

6.         nende kohalolu aastad ja pühade tegude hulk – lepitas neid

7.         Jumal. Nad mõistsid õigeks õige ja hukka kurja ja kõik vennad, kes neid järgisid,

8.         tegid, et järgida Seadust nii, nagu seda on ette näinud Esimesed kuni

9.         praeguse ajani. Nagu leping, mille tegi Jumal Esimestega, andestamaks

10.     nende süüd. Seepärast lepitab Ta needki, kui nende aastaile määratud aeg on täis.

11.     Keegi ei liitu enam Juuda kojaga, sest igamees seisab

12.     oma vahipostil. Vahesein on ehitatud ja piir on kaugel. Kõigil neil aastail oli valla olnud

13.     Belial Iisraeli kallal, nõnda, kui Jumal on ütelnud prohvet Jesaja, Aamotsi poja läbi:

14.     Peletushüüd, püüdeauk ja püüdepael on sinu jaoks, maa asukas! See tähendab

15.     Beliali kolme püünist, nagu ütles meile Leevi, Jaakobi poeg.

16.     Ta vangistab teid Iisraelis ja paneb teid nägema kolme liiki

17.     õiglust. Esimene on jõhker hooramine, teine rikkus, kolmas

18.     pühamu pilastamine. Kes pääseb ühest, kukub teise, kes tõuseb sealt, komistab

19.     kolmandasse. Vaheseina ehitajad, Tsawi järgijad – Tsaw oli jutlustaja

20.     kelle kohta on öeldud: jutlustaja jutlustagu – on takerdunud kahte püünisesse, esmalt abielurikkumisse, kuna nad on võtnud

21.     kahte naist nende eluajal. Loomise aluseks on siiski „Meheks ja naiseks lõi Tema nemad“.

 

5

1.         Ja laeva minejaid oli kaks, kaksi läksid nad laeva. Pealikust on kirjutatud:

2.         ärgu olgu tal mitu naist. Aga Taavet ei olnud lugenud pitseeritud Seaduseraamatust,

3.         mis oli käsuvakas. Seda polnud avatud Iisraelis päevast, mil surid Eleasar

4.         ja Joosua. Joosua ja vanemad teenisid Astartet. (Toora) oli peidus

5.         ja ei olnud nähtav enne Saadoki ametisseastumist. Taaveti teod, peale Uurija mõrva, olid õilsad.

6.         Jumal andestas talle. Nad pilastasid ka pühamu, sest

7.         ei teinud käsukohast lahutust ja magasid kuukorda käiva naisega. Ja igamees on võtnud

8.         oma venna või õe tütart, kuigi Mooses on ütelnud: Ära ühti

9.         oma ema õega, sest ta on su ema veresugulane. Kuigi käsk verepilastuse kohta on meestele meelespidamiseks,

10.     on see ka naistele kirjutatud. Nii ei tohi venna tütar paljastada oma isa venna

11.     alastust, kuna ta on veresugulane. Oma püha vaimugi on nad pilastanud.

12.     Pilgates on nad avanud oma suu Jumala lepingu sätete vastu, üteldes: Need ei ole kindlad!

13.     Jäledaid sõnu on nad ütelnud nende vastu. Kõik nad on leegi süütajad ja tulinoolte laskjad. Nagu ämblikuvõrk

14.     on nende paelad ja rästiku munad on nende munad. Kes neile läheneb,

15.     ei jää puhtaks. Nagu mäekõrgune on tema pere süü, kui teda pole sunnitud. Ehkki

16.     Jumal juba kaua oli karistanud nende tegusid, süttis tema viha nende vastu, sest nad olid mõistmatu rahvas.

17.     See on rahvas, mis on unustanud nõuanded, sest neil pole taipamist. Muiste tegutsesid

18.     Mooses ja Aaron Valgus(t)e Vürsti kaudu, aga Belial äratas Jannesi ja

19.     tema venna koos tema kavalusega, kui Iisrael esimest korda päästeti.

20.     Maa lageduse ajal tegutsesid piirinihutajad, Iisraeli eksitajad.

21.     Maa jäi tühjaks, sest nad rääkisid kõveriti Moosese antud Jumala määruste vastu ja

 

6

1.         Tema püha salvitu vastu. Nad rääkisid prohvetitena valet, et pöörata Iisraeli eemale

2.         Jumalast. Aga Jumal mäletas esiisade lepingut ja tõstis Aaronist mõistlikke mehi ja Iisraelist

3.         tarku. Ta lasi neil kuulda ja nad kaevasid kaevu. Selle kaevu kaevasid vürstid ja

4.         selle rahva paremik valitsuskepiga. See kaev on Toora, mille kaevasid Iisraelist

5.         pöördunud ja Juudast lahkunud, kes elasid Damaskuse maal.

6.          Jumal hüüdis neid kõiki vürstideks, sest nad otsisid teda ega alandanud

7.         oma au ega valitsuskeppi, mis Toorat seletab.

8.         Jesaja on ütelnud: Ta teeb vahendaja kõigile oma tegudele. Nad on rahva paremik,

9.         kes kaevavad kaevu oma valitsuskeppidega nagu Käskija on käskinud,

10.     et nad järgiksid neid läbi kõige kerja- ja kurja aja – ilma nendeta pole neil edu –,

11.     kuni aegade lõpul saabub see, kes õpetab õiglust. Keegi liitunutest

12.     ei tohi pühamu altaril tühja tuld põletada. Nad olgu uste

13.     sulgejad, kellest Jumal on ütelnud: Kes teist sulgeks pühamu ukse, et te ei teeks tühja tuld minu altaril.

14.     Kas nad ei peaks hoolitsema, et teevad täpselt käsu järgi kurjal ajal ja löövad lahku

15.     hävingu poegadest, põlates patust vara, mis on saastunud püha tõotuse hävingule pühitsemise pärast,

16.     sellepärast, et see kuulub pühamule, või seda, et kisutakse oma rahva vaeseid, röövides leski

17.     ja tappes orbusid? Roojane lahutatagu puhtast ja saagu teatavaks

18.     püha ja maise erinevus. Nad pidagu täpsete määruste kohast sabatit, pühi

19.     ja paastupäevi, nagu mõistavad need, kes teevad uue lepingu Damaskuse maal.

20.     Nad toogu pühasid ohvreid, järgides täpselt määrust, ja igamees armastagu oma venda

21.     nagu ennast ja täitku väega viletsa, vaese ja võõra kätt. Ja lisagu igamees heaolu oma

 

7

1.         vennale ja ärgu petku oma veresugulast, et hoiduda hoorusest

2.         käsu järgi. Igamees noomigu oma venda käsu kohaselt ja ärgu vihaku teda

3.         päevast päeva ning hoidugu kõigest roojasest käsu kohaselt ja ärgu rüvetagu

4.         igamees oma püha vaimu. Eks eraldanud Jumal neid kõiki rändama

5.         nendes pühades käskudes kõikide määruste järgi. Ustav Jumal

6.         laseb neil elada tuhat sugupõlve, kui nad elavad oma laagripaigus maa korra järgi ja võtavad

7.         naisi ja sigitavad lapsi, ja rändavad Toora korra kohaselt ja seaduse

8.         sätete ja Toora korra järgi, nagu on öeldud: mehe ja naise, isa

9.         ja poja vahel. Kui Jumal nuhtleb maad, tabab uskmatute osa kõiki, kes keelduvad.

10.     Nii läheb täide see, mis kirjutatud prohvet Jesaja, Aamotsi poja sõnadesse, milles on

11.     öeldud: Sinule, sinu rahvale ja su isa soole saabuvad enneolematud päevad.

12.     Peale seda, kui Efraim loobus Juudast Iisraeli kahe koja lahknemisel.

13.     Efraim valitses Juudat ja kõik loobujad loovutati mõõgale. Aga käsupidajad

14.     pääsesid põhjapoolsele maale. Nagu on öeldud: Viin maapakku Sikkuti, teie kuninga,

15.      ja teie kijjuni puuslikud Damaskuse telgist. Tooraraamatud tähendavad hoonet,

16.     nagu on öeldud: Ma taastan Taaveti varisenud hoone. Kuningas

17.     on pagendusest naasnute kogudus, nende pildid [neile] prohvetite raamatud,

18.     mille sõnu on Iisrael põlanud. Ja Täht on Toora seletaja,

19.     kes tuleb Damaskusesse, nagu on kirjutatud: Tähe tee Jaakobist ja valitsuskepp

20.     Iisraelist, valitseja, kes on kõige koguduse vürst – kui ta saabub, kukutab ta

21.     kõik Seti pojad; [käsupidajad] pääsevad esimese karistuse ajal.

 [1] Kõige paremini on säilinud leheküljed 1–12 ehk lehed arhiivitunnusega T-S10K6 11-16. Alates lk-st 13 (T-S10K6 17 ja 18) on alaservast tugevasti räbaldunud (vt http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-TS-00010-K-00006/). Leht tunnusega T-S 16 311, mis antud tõlkes kannab leheküljenumbreid 19 ja 20, on kirjutatud hiljem ja erineb nii käekirjalt, kirjaviisilt (märgatav süüria mõju näiteks alefi ja šini tähekujus) kui ka formaadilt. Tekst lehe kahel küljel on tugevasti luitunud ja seega raskemini loetav (vt http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-TS-00016-00311/1).

[2] Lõpuni kulunud religioosseid (Jumala nime sisaldavaid) tekste heebrealased ei hävitanud, vaid paigutasid selleks kohandatud ruumi, genizasse. Kui ruum sai täis, kaevati kalmistule haud, soovitavalt mõne tuntud vagamehe kõrvale, ja maeti geniza sisu sinna. Sõna geniza gnzh tuleneb heebrea tüvest gnz, mis tähendab varjamist, peitmist või ära panemist.

 

Kalle Rebane (1961) on teoloogiamagister ja EELK Prangli koguduse diakon.

Soovitatud:

Esiletõstetud lood

Üksindusest

Piiblis ei esine kordagi sõna „üksindus“ või „üksildus“. Sellest hoolimata võib öelda, et küllap sündis üksindus siia maailma juba siis, kui Jumal ajas Aadama ja

Read More »
Arvamused

Usundiõpetus ja kirik

Päevast-päeva koolis usundiõpetusega tegeledes olen ikka aeg-ajalt püüdnud sõnastada oma õpetatava aine aluseks olevaid põhimõtteid ning mõelda, missugune on selle õppeaine suhe kirikuga. Näiteks, kas

Read More »
Artiklid

Eesti piiblitõlkimise olevikust ja tulevikust

Piibli tõlkimine on kuulunud ja kuulub oluliste kultuurisündmuste hulka kõikides ühiskondades, mis ühel või teisel moel toetuvad kristlikule kultuuripärandile. Omaaegsetest piiblitõlgetest said tuule tiibadesse tänapäeva

Read More »
English