ISSN 2228-1975
Search

Ungari ja Poola luterlikud kirikud valmistuvad reformatsioonijuubeliks

 

ungari
Vasakult: piiskop Péter Gáncs (ELKU),parlamendi spiiker László Kövér, peaminister Viktor Orbán, minister Zoltán Balogh, sinodi eesistuja Gusztáv Bölcskei (reformeeritud kirik). Foto: ELKU

Luterlikud kirikud Ungaris ja Poolas on alustanud ettevalmistusi 2017. aastal asetleidvaks reformatsioonijuubeliks.

Ungari juhtiva luterliku piiskopi Peter Gáncsi ja reformeeritud kiriku piiskopi Gusztáv Bölcskei ettepanekul kutsus Ungari valitsus 23. jaanuaril 2014 kokku reformatsioonijuubeli komisjoni. Komisjon töötab selle nimel, et kirik ja riik saaksid aastal 2017 asetleidvat reformatsiooni aastapäeva asjakohasel viisil üheskoos tähistada.

Tegevuste praktilist elluviimist koordineerib ministri eriülesannete täitjana Ungari Evangeelse-Luterliku Kiriku kirikukogu vaimulikust eesistuja. Praktiline juhtimine on minister Zoltán Balogi ülesandeks. Pleenumis osalevad Ungari Roomakatoliku Kiriku regionaalpiiskop Lajos Pápai, Ungari baptistide esindaja kirikupresident János Papp, Ungari Oikumeenilise Nõukogu esindaja Vilmos Fischl, Ungari luterliku kiriku juhtivpiiskop Péter Gáncs ja piiskop Tamás Fabiny, kolm Ungari Reformeeritud Kiriku esindajat ja Ungari Teaduste Akadeemia esindajad. Lisaks on esindatud Saksamaa, Hollandi ja Šveitsi saatkonnad.

Ministri eriülesannete täitja reformatsioonijuubeli ettevalmistamisel Károly Hafenscher selgitas oma ülesandeid nõnda: „Muidugi on meie tööl ka pidulik aspekt, sest me valmistame ette pidustusi juubeliaastaks 2017. Aga vähemalt sama tähtis kui pidulikud sündmused on organiseerida enne seda mitmeid üritusi, programme ja publikatsioone, mis tutvustavad ja hoiavad mineviku väärtusi, aga loovad ka uusi, täna kehtivaid väärtusi. Jõud, mis reformatsioonist lähtus ja mis väärtusi sünnitas, ei ole mineviku relikt, vaid iseloomustab olevikku ja tulevikku.

Komisjoni tööd toetavad neli töögruppi, kellega me teeme koostööd kultuuri, teaduse, religiooni ja strateegia valdkondades. Nendesse töögruppidesse saadavad teiste seas  oma esindajaid ka kirikud. Hetkel oleme me ideede kogumise faasis /…/ Meile on oluline näidata, et tegemist ei ole vaid puhtalt kirikliku teemaga, vaid et see puudutab midagi, mis on oluline ühiskonna, isegi terve Euroopa jaoks: uuenemise võimalikkust.

Kuna komisjon loodi kahe „suure“ protestantliku kiriku ärgitusel, on täiesti loomulik, et mõlemad kirikud ei taha olla vaid tähelepanelikud vaatlejad, vaid osalised pidustuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Väiksemad protestantlikud kirikud on komisjonis esindatud baptistide eesistuja ning Ungari Oikumeenilise Nõukogu sekretäri kaudu. Samuti on meil suur rõõm, et komisjonis ja ekspertide meeskonnas osaleb ka Ungari Roomakatoliku Kiriku esindaja. Reformatsiooni 500. aastapäev pakub loodetavasti kristlastele üle maailma võimaluse – kui toimunust on kirikuajalooliselt midagi õpitud – elada lepitatud erinevuses üksteise jaoks ja anda tunnistust Jumala eluandvast, -hoidvast ja eesmärgile viivast armastusest. Sellest mõttes on komisjonil ja ka minu positsioonil eriülesannete täitjana sillaehitaja ülesanne.

logo1Kõike olulisem on minu hinnangul näidata, et reformatsioon mõjutab ka veel täna meie elu, meie mõtlemist, inimestevahelisi suhteid ning nõnda ka meie suhet elu tähtsatesse küsimustesse ning usku Jumalasse. Meile kingitud vara on vaja hoida nõnda, et me anname seda edasi ja loome uusi väärtusi. Seetõttu on olemuslik, et kirikute kõrval võtavad suurel määral korraldusest osa ka laiem ühiskond, teadus- ja silmapaistvad kunstiinimesed. Vaid nõnda on võimalik uuesti väljendatud ja formuleeritud sõnumeid laiemale avalikkusele edasi anda: Mida tähendab uskuda? Mida tähendab õige olemine usust? Mida tähendab elada armust? Mis on protestantlik tööeetika? Kuidas näevad välja protestantlikud eluvormid peredes? Mida tähendab protestantlik majanduseetika? Mida tähendab reformatsioon hariduse, kasvatuse ja vastutuse võtmise jaoks? Oluline on reformatsioonis taasavastatud väärtusi täiesti uuesti avastada, mõista, elada ja edasi anda.”

Ungari Evangeelne-Luterlik Kirik on reformatsioonijuubeliks valmistudes avanud ka põhjaliku temaatilise kodulehe www.ref500.hu. Aastad 2010–2017 on jagatud teemaastateks, käsitledes rohkete ürituste ja ettevõtmistega reformatsiooni ning erinevate valdkondade vahekordi, 2014. a teemaks on „Reformatsioon ja kultuur“. Mitmete teiste ettevõtmiste seas on üks suurejoonelisemaid Ungari luterliku kiriku eestvedamisel valmiv 12-osaline moodne animafilm, mis vahendab reformatsiooni loo tutvustamise kaudu ka olulisemaid reformatsiooniga seotud teoloogilisi arusaamu (vaata treilerit siit).

Reformatsiooni juubeli ettevalmistustega on alustatud ka Poola luterlikus kirikus. 25.–27. aprillil esitleti Poola Evangeelse Augsburgi Kiriku sinodil Varssavis logo, millega soovitakse siduda kõiki reformatsioonijuubeli tegevusi ja ettevõtmisi. Poola luterlaste juhtivpiiskop Jerzy Samiec selgitas logo sümboolikat: ring koos noolega osutab reformatsiooniliikumise 500 aastasele ajaloole ja näitab sõnale „reformatsioon“, kusjuures kaks esimest tähte on teise värviga, et rõhutada reformatsiooni mitmetähenduslikkust. „Reformatsiooni mõistame me kreatiivse ja jätkuvalt kestva uuenemisprotsessina, mis kirikut kohustab,“ ütles piiskop Samiec. Poola luterlik kirik tahab reformatsioonijuubelit tähistada suure ja missionaarse usupühana, seda ka oikumeenilises osaduses teiste kirikutega.

 

Allikas: www.protestantnews.eu, www.ref500.hu

 

*

Ungari Evangeelsel-Luterlikul Kirikul on ca 300 kogudust ja ca 300000 liiget. Kirik on jagatud kolme piirkonda (piiskopkonda) keskusega Budapestis. Ungari luterlik kirik kuulub Luterlikku Maailmaliitu, Kirikute Maailmanõukokku ja Euroopa Kirikute Konverentsi ja Evangeelsete Kirikute Osadusse Euroopas.

Poola Evangeelsel Augsburgi (Luterlikul) Kirikul on ca 70000 liiget ja kirik on jaotatud kuude piiskopkonda. Valdavalt katoliiklikus Poolas suuruselt kuues usuühendus kuulub Luterlikku Maailmaliitu, Kirikute Maailmanõukokku ja Euroopa Kirikute Konverentsi ja Evangeelsete Kirikute Osadusse Euroopas.

 

Soovitatud:

English