ISSN 2228-1975
Search

Luterliku Maailmaliidu panus misjoni mõistmisse ja praktikasse

2004. aastal avaldas Luterlik Maailmaliit (LML) 62-leheküljelise dokumendi Mission in Context: Transformation, Reconciliation, Empowerment: An LWF Contribution to the Understanding and Practice of Mission („Misjon kontekstis: muutumine, lepitamine, väega varustamine: LML-i panus misjoni mõistmisse ja praktikasse“), mis toetub 1988. aastal valminud LML-i misjonidokumendile Together in God’s Mission: An LWF Contribution to the Understaning of Mission („Üheskoos Jumala misjonis: LML-i panus misjoni mõistmisse“).

Teksti väljatöötamist koordineeris LML-i Misjoni ja Arengu osakond ning see toimus üleilmse ja ulatusliku konsultatsiooniprotsessi käigus, milles osalesid LML-i liikmeskirikud, misjoniagentuurid ja oikumeenilised partnerid. 1988. aasta misjoniteksti „Üheskoos Jumala misjonis“ revideerimisega alustas LML 2000. aastal. Eelnõu valmis 2002 ning saadeti tagasiside saamiseks liikmeskirikutele, teoloogilistele õppeasutustele, misjoniühingutele jne. Edasiarendatud eelnõud tutvustati 2003. aastal LML-i 10. assamblee regionaalsetel eelkonsultatsioonidel osalenutele. Tagasiside põhjal toimus dokumendi töötlemine. Septembris 2004 võttis LML-i nõukogu – organ, mis juhib luterlike kirikute maailmaosadust assambleede vahelisel ajal – dokumendi vastu.

Samamoodi nagu 1988. misjonidokument, taotleb ka 2004. aasta tekst toetada kirikutes ja nendega seotud misjoniorganisatsioonides misjoniga seotud eneseanalüüsi ning innustada misjoniks omas kontekstis. Arendades edasi 1988. aasta publikatsiooni, käsitletakse seda, millised on teoloogilised alused misjoni mõistmiseks ja misjonipraktikaks 21. sajandil. Kõne all on nt misjoni mõistmine osalemisena Jumala misjonis, misjoni mõistmine holistlikuna, s.t hõlmavana kuulutust, teenimist ja õigluse eest seismist, ning misjoni mõistmine praktikana, mis osutab Jumala valitsuse tegelikkusele Kristuses. Ühtlasi nähakse misjonipraktikat misjonimõistmise valguses, mille kohaselt misjon kuulub kirikuksolemise juurde ning iseloomustab kirikut tervikuna.

Laiale lugejaskonnale, nt ka koguduse kontekstis ühiseks kasutamiseks mõeldud lugejasõbraliku küljenduse ja arvukate illustratsioonidega varustatud teksti saatesõnas ütleb LML-i toonane peasekretär õp dr Ishmael Noko:

„Kirik on Kristuse ihu, kutsutud ellu osalemaks Jumala kavatsuses maailmaga (Jh 3:16). Luterliku Maailmaliidu dokument „MISJON KONTEKSTIS: Muutumine, lepitamine, väega varustamine: LML-i panus misjoni mõistmisse ja praktikasse“ on panus selle pidevasse oikumeenilisse uuesti sõnastamisse, mida tähendab olla kirik meie pidevalt muutuvas kontekstis. See toetub luterliku osaduskonna kirikute, misjonäride, üliõpilaste, ilmikute ja eri vanuses kirikuliikmete kogemusele. Siiski ei pretendeeri see olema täielik ning kutsub iga lugejat ja iga kogudust kontekstualiseerima seda käsitlust omaenda perspektiivist. Ma soovitan seda teile – kõigile ristitutele kirikus ja ühiskonnas.“

Dokumendil on kolm osa: 1. Misjoni kontekstid (9–20), 2. Misjoni teoloogia (21–42), 3. Misjoni praktika (43–58), lisaks sissejuhatus ja kokkuvõte. (Dokumendis on mh otsesõnu juttu misjoni ja dialoogi vahekorrast. Vt lk 40: „Mission and interfaith dialogue“, ja lk 51: „Dialogical engagement“).

LML-i misjonitekst on vabalt allalaaditav inglise keeles siit ning saksa keeles siit. Tekst avaldati paralleelselt ka prantsuse ja hispaania keeles.

Soovitatud:

English