ISSN 2228-1975
Search

Tartu Ülikooli usuteaduskonnas valiti kaks dotsenti

25. juunil valis Tartu Ülikooli usuteaduskonna nõukogu kaks dotsenti. Religioonipedagoogika dotsendiks valiti Olga Schihalejev ning kirikuloo dotsendiks valiti tagasi Urmas Petti.

Olga Schihalejev (1969) kaitses 2009. a novembris TÜ usuteaduskonnas doktoritöö Estonian Young People, Religion and Religious Diversity: Personal Views and the Role of the School („Eesti noored, religioon ja religioosne mitmekesisus: isiklikud suhtumised ja kooli roll“). 2006–2009 töötas ta Euroopa Nõukogu rahastatud FP6 rahvusvahelises uurimisprojektis REDCo Religion in Education. Contribution to the Dialogue or a Factor of Conflict in transforming societies of European Countries („Religioon hariduses – panus dialoogiks või konfliktifaktor muutuvates Euroopa ühiskondades“) ning osaleb praegu Kultuuriuuringute tippkeskuse religiooniuuringute töörühma töös. Schihalejev on ISREV (Rahvusvaheline religiooniõpetuse ja väärtuskasvatuse seminar) liige ning ajakirja British Journal of Religious Education rahvusvahelise toimetuskolleegiumi liige. Tema peamised uurimisvaldkonnad on religioonipedagoogika, õpilaste suhtumine maailmavaatelisse mitmekesisusse, noorte usuliste veendumuste kontekstuaalsed tegurid ning väärtuskasvatus kooli kontekstis. Värske dotsent on EELK liige.

Urmas Petti (1965) kaitses 1999. a Baseli ülikoolis doktoriöö Martin Luthers Schrift De captivitate babylonica ecclesiae praeludium (1520). Historischer Ort, literarische Konzeption, reformatorischer Ansatz („Martin Lutheri kirjutis De captivitate babylonica ecclesiae praeludium (1520). Ajalooline koht, kirjanduslik kontseptsioon, reformatoorne algus“) . Ta on töötanud usuteaduskonnas alates aastail 1996–1997 ja pidevalt alates 1999. aastast. Petti on 2000. aastast tänini EELK Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja. Ta on Theologischer Arbeitskreis für Reformationsgeschichtliche Forschung („Reformatsiooni ajaloo uurimise teoloogiline töörühm“) liige alates 1999. aastast, olnud Akadeemilise Teoloogia Seltsi esimees ja aseesimees 1999–2001 ning Villem Reimanni kolleegiumi aseesimees 2002–2004, praegu on ta Usuteadusliku Ajakirja toimetuse kolleegiumi liige. Aktiivse juhendamistöö ja kolumnite kirjutamise (vt Eesti Kirik) kõrval tegeleb Petti Saksa reformatsiooni ajaloo ja Eesti teoloogilise mõtte ajaloo intensiivse uurimisega, Tartu usuteaduskonna rolli käsitlemisega Eesti kiriku- ja kultuuriloos ning sekulariseerumise fenomeniga Eestis uusajast tänapäevani.

Kirik & Teoloogia on avaldanud Olga Schihalejevi artikli Millist usundiõpetust vajaks Eesti kool tänapäeval? (Kirik & Teoloogia, nr 14/ 16.3.2012) ning Urmas Petti jutluse Püha Vaim: usu ja rahu allikas (Jh 14:23–27) (Kirik & Teoloogia, nr 24/ 25.5.2012).

Soovitatud:

English