ISSN 2228-1975
Search

Religioonipedagoog Olga Schihalejevi venia legendi

Esmakordselt Tartu Ülikooli dotsendiks ehk kõrgema astme õppejõuks kandideerides on pidulikuks vanaks tavaks ja kohuseks pidada avalik prooviloeng. Eesmärgiks on õpetamisõigus ehk venia legendi (ld „luba õpetada“). Kõigile avalik loeng, kus osaleb ka valimiskomisjon, peab näitama kandidaadi küpsust ja võimekust oma eriala iseseisvaks esindamiseks.

Olga Schihalejev, foto: erakogu

Kolmapäeval, 30. mail, kell 14.15 peab Tartu Ülikooli peahoone ruumis 228 Olga Schihalejev venia legendi loengu religioonipedagoogika dotsendi kohale kandideerimiseks.

Loengu teemaks on „Religioon sekulaarse ühiskonna koolis – kaasaegseid suundumusi Euroopas“. Schihalejev käsitleb usulise hariduse andmise erinevaid lahendusi ja arenguid Euroopas viimase kümne aasta jooksul. Loengus analüüsitakse erinevate religiooniõpetuse mudelite probleeme ja väljakutseid. Religioonialase hariduse ülesandeid ja vajakajäämisi on tõstatanud mitmed Euroopa Nõukogus vastu võetud deklaratsioonid, kokkulepped ning soovitused. Viimastel aastatel toimunud arenguid aitavad mõista näited usulise hariduse arengutest ning debattidest erinevates religiooniõpetuse mudeleid rakendanud riikides (eelkõige Soomes, Norras ja Prantsusmaal).

Olga Schihalejev (1969) kaitses 2009. a novembris Tartu Ülikooli usuteaduskonnas doktoritöö Estonian Young People, Religion and Religious Diversity: Personal Views and the Role of the School („Eesti noored, religioon ja religioosne mitmekesisus: isiklikud suhtumised ja kooli roll“). 2006–2009 töötas ta Euroopa Nõukogu rahastatud FP6 rahvusvahelises uurimisprojektis REDCo Religion in Education. Contribution to the Dialogue or a Factor of Conflict in transforming societies of European Countries („Religioon hariduses – panus dialoogiks või konfliktifaktor muutuvates Euroopa ühiskondades“) ning osaleb hetkel Kultuuriuuringute tippkeskuse religiooniuuringute töörühma töös. Ta on ISREV (Rahvusvaheline religiooniõpetuse ja väärtuskasvatuse seminar) liige ning ajakirja British Journal of Religious Education rahvusvahelise toimetuskolleegiumi liige. Tema peamised uurimisvaldkonnad on religioonipedagoogika, õpilaste suhtumine maailmavaatelisse mitmekesisusse, noorte usuliste veendumuste kontekstuaalsed tegurid ning väärtuskasvatus kooli kontekstis.

 

Vt Olga Schihalejev, Millist usundiõpetust vajaks Eesti kool tänapäeval? (Kirik & Teoloogia, nr 14/ 16.03.2012).

Soovitatud:

English