ISSN 2228-1975
Search

Soome Oikumeenilise Nõukogu kasvatuse ja hariduse toimkond külastas Eesti kolleege

15.–18. märtsil külastas Eestit Soome Oikumeenilise Nõukogu (http://www.ekumenia.fi/) kasvatuse ja hariduse toimkond koos peasekretär Heikki Huttuneniga. Soome Oikumeenilisse Nõukogusse kuulub 11 liikmeskirikut ja 18 liikmesorganisatsiooni, viis kirikut osalevad vaatlejaliikmena. Kasvatuse ja hariduse toimkonna eesmärk on võimaldada liikmes – ja vaatlejakirikute ning liikmesorganisatsioonide vahelist diskussiooni ja koostööd kasvatus- ja haridusküsimustes ning  edendada oikumeenilise mõtteviisi arenemist Soomes, et kõigis vanuserühmades lisanduksid lugupidamine ja teadmised üksteisest.

Eesti reisi käigus külastati erinevaid kogudusi, Tartu Katoliku Kooli ja Kristlikku Noortekodu. 17. märtsil toimus Tartu Ülikoolis seminaripäev teemal „Usuline haridus Eestis ja Soomes“. Seminari eesmärk oli tutvustada kahe riigi kristliku kasvatuse ja usundiõpetuse viimase kümnendi arenguid.

Seminarist osavõtjad Tartu Ülikoolis, foto: K. Kask

Dr Kaido Soom tutvustas Eesti usulist maastikku, erinevate uurimuste tulemusi eestlaste usulistest tõekspidamistest ning kirikute rolli Eesti ühiskonnas. Dr Hannele Päiviö tõi oma ettekandes esile väljakutseid, millega tuleb silmitsi seista usuliste teemade käsitlemisel postsotsialistikus Eestis.

Kerstin Kask tutvustas elukestva õppe põhimõtteid ja praktikat ning võimalusi ja väljakutseid EELK-s.

Kooli usundiõpetusega seonduvat tutvustas dr Olga Schihalejev, kes keskendus oma ettekandes Eesti kooli konteksti ja usundiõpetuse ainekava arendamisele läbi viimase kahekümne aasta.

Soome haridusministeeriumi esindaja Pekka Iivonen tutvustas usuõpetuse korraldamise põhimõtteid ja eesmärke ning kavandatavaid tegevusi kooli õppekavade arendamisel. Usuõpetus Soome koolides on konfessionaalne õppeaine. Pekka Iivoneni ettekannet täiendas Sirpa Okulov, kes käsitles usuõpetuse õpetamist õigeusu põhimõtetest lähtuvalt. Märkimist väärib, et õigeusu usuõpetaja ei pea olema ise õigeusklik, küll aga peab ta omama vastava eriala õpetajakoolitust.

Seminar võimaldas kahe maa spetsialistidel üksteise tööd ja religioosset konteksti sügavamalt tundma õppida ning andis impulsse töövaldkonna arendamiseks.

Soovitatud:

English