Thomas-Andreas Põder

Thomas-Andreas Põder has written 60 posts for K&T

Luterluse hetkeseisust ja tulevikuperspektiividest Eesti näitel

Kallid ametiõed ja -vennad, austatud külalised! Suur rõõm on kõnelda teile Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku juubelikongressi raames! Tänan vaimulike konverentsi juhatust nii kutse kui mulle antud teema eest. Minu ülesanne on arutleda süstemaatilise teoloogina luterluse hetkeseisu ja tulevikuperspektiivide üle Eesti näitel. Ma alustan kolmeosalist mõttekäiku selgitamisega, mis ikkagi on luterlus, ja selgitan ühtlasi metoodilist vaatepunkti, […]

Eesti vaba rahvakiriku 100. sünnipäeva eel ilmus esmakordselt eesti keeles Ado Grenzsteini „Härraskirik või rahvakirik“

Läinud aasta detsembris ilmus Ilmamaa kirjastuse „Eesti mõtteloo“ sarjas Simo Runneli tõlkes raamat „Tunne ja tarkus“, mis sisaldab kaht Ado Grenzsteini suuremat saksakeelset kirjutist: „Härraskirik või rahvakirik?“ (Jurjev 1899) ja traktaat „Looduse korraldus“ (Pariis ja Leipzig 1913). Mõned aastad varem oli Runnel koostanud Grenzsteini lühematest eestikeelsetest tekstidest „Eesti mõtteloo“ sarja kogumiku „Eesti haridus“ (2013). Kui küsida […]

In memoriam: silmapaistev oikumeenilise liikumise edendaja ja Tartu Ülikooli usuteaduskonna külalisprofessor õp dr Günther Gassmann (1931–2017)

Aasta alguses lahkus 85 aasta vanuses Günther Gassmann (algupäraselt Gaßmann), kes pikaaegse Tartu Ülikooli oikumeenilise teoloogia külalisprofessorina väärib avalikku meenutamist ja tänu ka Eestis. Külalisprofessorina õpetas ta Tartu teoloogiatudengeid esimest korda 1997. aasta kevadel. 1995. aastal oli Gassmann siirdunud pensionile, sellega lõppes 11 aastat väldanud tegevus Kirikute Maailmanõukogu (KMN) keskuses Genfis usu ja kirikukorra komisjoni […]

Kuidas erineb ja kuidas sarnaneb erinevas eas ja erinevast kontekstist pärit inimeste usuline õpetus

Et kirjutada lühidalt usulise õpetuse erinevustest ja sarnasustest sõltuvalt inimeste vanusest ja taustast, tuleb hoolikalt valida, mida ütelda ja mida mitte. Alustan põgusa selgitusega, mida ma pean silmas „usulise õpetuse“ all. Siis vaatlen momente, mis eeldavad usulise õpetuse sarnasust olenemata kontekstist, ning viimaks momente, mil tuleb arvestada erinevustega. Minu tähelepanu keskendub peamiste erinevuste ning sarnasuste […]

Märksõna „arm“ – entsüklopeediline lühiselgitus teoloogilisest perspektiivist

Mõistes „arm” leiab väljenduse kristliku usu ja tegelikkusemõistmise tuum. Piibli pärimustes ja kristliku õpetuse ajaloos on armu mõiste ülesandeks viidata suhte omapärale, mis kolmainu Jumalal on oma looduga ja mis sellisena määratleb viisi, kuidas loodu on kutsutud Jumalale vastama. Armu mõistesse on kätketud see, milles seisneb kristliku usu kristlikkus ning miks Jumalaga suhestumise ehe ja […]

Kristus keerukas maailmas

Alljärgnev ettekanne on peetud 11. oktoobril 2016 Inglise Kiriku Rochesteri piiskopkonna uurimiskonverentsil Aylesfordi karmeliitide kloostri konverentsikeskuses. Mul on suur rõõm ja au osaleda Rochesteri piiskopkonna iga-aastasel uurimiskonverentsil ja teha seda külalisena Eesti Evangeelsest Luterlikust Kirikust. Sel sügisel tähistasime ka Eestis 20 aasta möödumist Porvoo deklaratsiooni allkirjastamisest. Asjaolu, et elame anglikaanide ja luterlastena kirikuosaduses, teostub mh […]

Milline on kristluse sotsiaalkuju homses Eestis? Ärgem raisakem haruldast võimalust! Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku õigusreformist

Oluline üleskutse – õnnetu ajastus ja tähtaeg Südasuvel (21. juulil) saabus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku elektroonilistesse postiloenditesse peapiiskopi üleskutse „vaimulikele ja koguduste juhtorganite liikmetele“, „allasutuste juhtidele, konsistooriumi ning kirikukogu komisjonide ja nõukogude liikmetele“, „kirikukogu saadikutele ja konsistooriumi liikmetele“. Paar nädalat hiljem ilmus kajastus peapiiskopi teadaandest ka ajalehes Eesti Kirikus (vt „Oodatakse muudatusettepanekuid põhikirjale ja kirikuseadustikule“, […]

Süstemaatiline teoloogia ja selle roll teoloogilise pädevuse omandamisel. Venia legendi loeng

Sissejuhatus Tänase loengu teemapüstituse vahetuks ajendiks on Usuteaduse Instituudi lõputööde eelkaitsmise komisjoni liikmena tehtud tõdemus. Nimelt ei tule käesoleval kevadel ei rakenduskõrghariduse ega magistriõppe astmel kaitsmisele ühtki süstemaatilise teoloogia valdkonda kuuluvat lõputööd. Usuteadusliku Ajakirja abil vaatasin, et eelnenud nelja aasta vältel on Usuteaduse Instituudis selles vallas kaitstud kokku kaks esimese astme lõputööd, teoloogilise spetsialisti, st […]

„Vabaduse teetähised 2017–2018“ saamisloost

2015. a juunis kutsus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma kokku Reformatsioon 500. ning EELK ja EV 100. aastapäeva tähistamise toimkonna. Kokku ca 20 inimest. Koosolekule oli peapiiskop kutsunud inimesed, kes olid juba teinud ettepanekuid reformatsiooni aastapäevaga seoses. Ta rõhutas ühtlasi, et toimkond on avatud ja sellesse saab vajadusel inimesi juurde kutsuda. Toimkonna […]

Elavad sõnad. Päevapalve kolmainupühaks

Armas Taevane Isa, kõnelev Jumal, kelle sõnad sünnitavad mitteolemise ja olemise erinevuse, loovad ja teevad elavaks. Me kiidame ja täname Sind, Issand, kes Sa tuled oma armus meie juurde loojana ja vabaduse lättena. Me tunnistame, et unustame, eirame või eitame ikka ja jälle, et meie ja maailma olemasolu kõneleb Sinust ja Sinu tahtest olla osaduses […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English