Urmas Viilma

Urmas Viilma has written 10 posts for K&T

Elus kinni

Looduslik aastaring jõuab peagi saabuva talvise tardumuse lävele ning ka kirikuaasta pühakirjalugemised kalduvad üha enam igavikulistele teemadele. Peagi saabub ka eestlase jaoks hingelähedane poolmüstiliselt morbiidne november, mille juhatab sisse kõigi pühakute päevale järgnev hingedepäev. Hoolimata igavikuliste teemade päevakajalisusest ja meie kõigi isikliku ajaliku surma paratamatust saabumisest, oleme me enamasti inimlikul tasandil siiski elus kinni. Et […]

50 aastat naisvaimulike ordinatsiooni algusest (Jh 15:1-12)

„Mina olen tõeline viinapuu ja mu Isa on aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära, ja igaühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda […]

Peapiiskopi karjasekiri usupuhastuspühal 2016

Sel aastal tähistame usupuhastuspüha erilises meeleolus. Peagi möödub reformatsiooni algusest 500 aastat ning me oleme kiriku uuenemise teel välja jõudnud ajaloolisesse hetke, kus võime reformatsiooni meenutada esimest korda ühiselt koos roomakatoliku kirikuga. Luterlased ja katoliiklased on viiekümne aasta pikkuse dialoogi tulemusena leppimist ja osadust saavutada püüdes ületanud mitmed erimeelsused ning jõudnud olulistes õpetuslikes küsimustes ühisele […]

Kaljule rajatud elu. Jutlus võidupühaks (Mt 7:24-27)

Jeesus ütleb: „Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule.” (Mt 7:24-27) Kahekümne viiendat korda võime tähistada võidupüha iseseisvuse taastanud Eesti […]

EELK missioon – võimalused ja tegelikkus

Sissejuhatus Austatud konverentsil osalejad: külalised, kaasvaimulikud! Kui Urmas Nagel mulle kirjutas ja palus ettekannet, siis sõnastas ta ettekandele esitatud ootused järgmiselt: „Ettekanne võiks sisaldada EELK missiooni lühikest kokkuvõtet, arvestades kiriku tegevuskeskkonda tänapäeva Eestis, ning käsitleda kiriku tegevust tulevikuperspektiive silmas pidades. Arvestades eskaleerunud olukorda seoses pagulastega Euroopas ja mujal maailmas, oleks tänuväärne, kui ettekanne sisaldaks ka […]

Jutlus Tartu Pauluse kiriku pühitsemisel (Mt 17:1-8)

„Kuue päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja
Jaakobuse ja tema venna Johannese ning viis nad kõrgele
mäele üksindusse. Ja ta muudeti nende ees; ta pale säras otsekui päike,
ta rõivad said valgeks otsekui valgus. Ja ennäe, Eelija ja Mooses näitasid end neile ja kõnelesid
temaga.  Aga Peetrus hakkas rääkima ja ütles Jeesusele: „Issand,
siin on meil hea olla! Kui […]

Jutlus kirikupäeva avajumalateenistusel (Lk 1:39-56)

„Neil päevil asus Maarja teele ja ruttas mäestikku Juuda linna ja tuli Sakariase kotta ning teretas Eliisabetti. Ja sündis, kui Eliisabet kuulis Maarja tervitust, et laps hüppas ta ihus. Ja Eliisabet sai täis Püha Vaimu ja hüüdis suure häälega: „Õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili! Miks saab mulle osaks, et […]

Laulupidu – meie rituaal, meie religioon, meie usk

Juuli esimestel päevadel Tartus toimuva EELK kirikupäeva ja vaimuliku laulupeo “Maarjamaa – Isa maa” eel muutub taas aktuaalseks küsimus laulupidude kohast meie kultuuris ning meie identiteedi kujundamisel ja hoidmisel. Sellega, et iga üldlaulupidu ühel või teisel moel rahva ärksamat osa puudutab ja mõjutab ning on oma hõlmavuses fenomen omaette, nõustuvad peaaegu kõik vastuvaidlematult. Umbes aasta […]

Aeg täis tõde ja armastust (Jh 7:14-18)

“Alles pühade keskpaiku läks Jeesus üles pühakotta ja õpetas. Juudid panid seda imeks ja ütlesid: „Kuidas see tunneb Kirja ilma õppimata?” Siis Jeesus vastas neile: „Minu õpetus ei ole minu, vaid tema oma, kes minu on saatnud. Kui keegi tahab teha tema tahtmist, küll ta tunneb õpetusest ära, kas see on Jumalast või räägin ma […]

Kirikute Maailmanõukogu ühendab protestantlikud ja õigeusu kirikud

2.–9. juulini kogunes Genfis oma esimesele korralisele istungjärgule Maailma Kirikute Nõukogu (KMN)[1] 150-liikmeline keskkomitee. Keskkomitee näol on tegemist KMN-i juhtorganiga, mille ülesandeks on kinnitada ülemaailmse oikumeenilise organisatsiooni arengu-, strateegia- ja poliitikadokumendid ning esitada need täitevkomiteele täitmiseks. Keskkomitee kiidab ka heaks kõik KMN-i pikaajalised programmid ja seab organisatsiooni lähiaastate prioriteedid ning kaugema visiooni, samuti valib endale […]

English